NCUMs organisation

NCUM begyndte sin virksomhed i 2020 med en bevilling fra Børne- og Undervisningsministeriet på 25. mio. kr. for en femårig periode. NCUM blev nedsat på grundlag af en flerårig proces, hvor et samlet matematikdidaktisk miljø har arbejdet på at vinde politisk opbakning til etablering af et nationalt center for udvikling af matematikundervisning i Danmark.

Bag NCUM står et konsortium bestående af fem professionshøjskoler og universiteter. Konsortiet og repræsentanter for de øvrige professionshøjskoler og universiteter er repræsenterede i centrets styregruppe. Som nationalt center samarbejder NCUM med alle relevante organisationer og faglige miljøer. NCUMs faglige infrastruktur omfatter fem ekspertgrupper - en for hver af de fire uddannelsesområder (dag - og fritidstilbud, grundskolen, erhvervsrettede og gymnasiale uddannelser samt en tværgående ekspertgruppe og en række faglige netværk med netværkskoordinatorer. Ekspertgrupper og netværk er en integreret del af NCUMs organisation og virke. NCUM frikøber desuden på ad hos-basis praktikere til at gennemgå og kommentere på vores formidlingsprodukter. 

Til løbende rådgivning af centerets ledelse om mål og aktiviteter er der etableret en referencegruppe i regi af Børne- og Undervisningsministeriet samt et advisoryboard med repræsentanter fra centrale organisationer og matematikdidaktiske miljøer. 

Konsortium

NCUM er blevet til i et fælles samarbejde i det matematikdidaktiske miljø på universiteter og professionshøjskoler med opbakning fra en række private fonde. På den baggrund har Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet afsat midler til etablering og drift af centret frem til udgangen af 2024.

Konsortiet af uddannelsesinstitutioner består af:

 • Aarhus Universitet
 • Københavns Professionshøjskole
 • Københavns Universitet
 • VIA University College
 • Aalborg Universitet

NCUM samarbejder desuden med professionshøjskoler og universiteter uden for konsortiet, som er repræsenterede både i centrets styregruppe og ekspertgrupper. Herudover inddrages eksisterende nationale matematikfaglige og matematikdidaktiske foreninger og netværk samt internationale samarbejdsflader særligt i Norden og Europa.

Styregruppe

NCUM’s styregruppe tæller både medlemmer inden for og uden for konsortiet:

 • Jakob Harder - Formand
  Dekan, Københavns Professionshøjskole
 • Claus Holm - Næstformand
  Institutleder, DPU - Aarhus Universitet
 • Simon Cart Graae 
  Uddannelsesleder, Københavns Professionshøjskole
 • Uffe Thomas Jankvist
  Professor, DPU - Aarhus Universitet
 • Carl Winsløw
  Professor, Københavns Universitet
 • Olav Geil     
  Konstitueret institutleder, Aalborg Universitet
 • Andreas Rasch-Christensen
  Forskningschef, VIA University College
 • Peter Larsen
  Uddannelseschef, Professionshøjskolen UCN
 • Steen Markvorsen
  Professor, DTU

Ekspertgrupper

For at understøtte NCUM’s faglige aktiviteter er der nedsat fem ekspertgrupper.

Ekspertgrupperne består hver især af én faglig leder, 2-3 medlemmer og enkelte grupper har også tilknyttet internationale eksperter på området.

De fem ekspertgrupper har ansvar for dag- og fritidstilbud, grundskole, gymnasiale uddannelser, erhversskoler og policy. Nedenfor ses de faglige leder for hver ekspertgruppe, og man kan trykke sig ind på ekspertgrupperne for at læse nærmere om medlemmerne:

 • Dag- og fritidstilbud 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Heidi Kristiansen (Professionshøjskolen Absalon)
 • Grundskole 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Dorte Moeskær Larsen (Syddansk Universitet)
 • Gymnasiale uddannelser 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Uffe Thomas Jankvist (Aarhus Universitet)
 • Erhvervsskoler 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Bettina Dahl Søndergaard (Aalborg Universitet)
 • Policy
  Faglig leder af ekspertgruppen er Carl Winsløw (Københavns Universitet)

De bidrager alle med faglig ekspertise og rådgivning, materialer til NCUM's formidlingsplatform og til at facilitere netværk og netværksaktiviteter, og de sikrer, at de faglige aktiviteter i NCUM er forankret i forskning og anvendt praksis.

Ekspertgrupperne repræsenterer matematikdidaktiske kompetencer på højt niveau, og de er sammensat med henblik på at skabe grundlag for samarbejde om udviklingsprojekter mellem alle relevante matematikdidaktiske miljøer.

Grafisk oversigt over alle medlemmer i NCUM's ekspertgrupper

Netværkskoordinatorer

For at styrke samarbejdet på tværs af uddannelser og institutioner har NCUM tilknyttet netværkskoordinatorer, der udvikler arrangementer, koordinerer samarbejder og formidler matematikdidaktisk viden i relevante netværk.

NCUM har netværkskoordinator indenfor seks områder: Dag- og fritidstilbud, Grundskole, Gymnasieskole, Erhvervssokle, Ph.d. studerende og kommunalt ansatte matematikkonsulenter.

Nedenfor ses en oversigt over netværkskoordinatorerne indenfor hvert område. Man kan trykke sig ind på hver netværksgruppe for at læse mere om du individuelle netværkskoordinatorer.

Hvis man vil tilgå de enkelte netværk og se hvad de tilbyder, kan man se nærmere på følgende side

Referencegruppe

NCUM refererer til en referencegruppe nedsat af Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne- og Socialministeriet samt andre relevante ministerier og parter i sektoren. Referencegruppen består af leder-, medarbejder- og elevforeninger for daginstitutioner, grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet samt de videregående uddannelser. Referencegruppens formål er at vejlede centrets ledelse i faglige spørgsmål samt bidrage til forankring af centrets virksomhed og til spredning af resultater og erfaringer heraf. 

Advisory board

Advisory boardet rådgiver NCUM i forhold til centrets vision og aktiviteter. Advisory boardet består at repræsentanter for:

 • lignende centre i de nordiske lande
 • arbejdsmarkedets parter
 • uddannelsesinstitutioner

Medlemmer i NCUM advisory board