NCUM's organisation

NCUM blev etableret i 2020 af et konsortium bestående af fem professionshøjskoler og universiteter. Konsortiet og repræsentanter for de øvrige professionshøjskoler og universiteter er repræsenterede i centrets styregruppe. Derudover indgår fem ekspertgrupper og en række netværkskoordinatorer som en integreret del af NCUM's organisation og arbejde.

NCUM frikøber desuden på ad hoc-basis praktikere til at læse og kommentere vores formidlingsprodukter og til meget andet.Til løbende opfølgning og rådgivning af centrets mål og aktiviteter er der etableret en referencegruppe og et advisory board.

Konsortium

NCUM er blevet til i et fælles samarbejde i det matematikdidaktiske miljø på universiteter og professionshøjskoler med opbakning fra en række private fonde. På den baggrund har Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet afsat midler til etablering og drift af centret frem til udgangen af 2023.

Konsortiet af uddannelsesinstitutioner består af:

 • Aarhus Universitet
 • Københavns Professionshøjskole
 • Københavns Universitet
 • VIA University College
 • Aalborg Universitet

NCUM samarbejder desuden med professionshøjskoler og universiteter uden for konsortiet, som er repræsenterede både i centrets styregruppe og ekspertgrupper. Herudover inddrages eksisterende nationale matematikfaglige og matematikdidaktiske foreninger og netværk samt internationale samarbejdsflader særligt i Norden og Europa.

Styregruppe

NCUM’s styregruppe tæller både medlemmer inden for og uden for konsortiet:

 • Jakob Harder - Formand
  Dekan, Københavns Professionshøjskole
 • Claus Holm - Næstformand
  Institutleder, DPU - Aarhus Universitet
 • Simon Cart Graae 
  Uddannelsesleder, Københavns Professionshøjskole
 • Uffe Thomas Jankvist
  Professor, DPU - Aarhus Universitet
 • Carl Winsløw
  Professor, Københavns Universitet
 • Søren Højsgaard     
  Institutleder, Aalborg Universitet
 • Andreas Rasch-Christensen
  Forskningschef, VIA University College
 • Peter Larsen
  Uddannelseschef, Professionshøjskolen UCN
 • Claus Michelsen 
  Professor, Syddansk Universitet
 • Steen Markvorsen
  Professor, DTU

Ekspertgrupper

For at understøtte NCUM’s faglige aktiviteter er der nedsat fem ekspertgrupper.

Ekspertgrupperne består hver især af én faglig leder, 2-3 medlemmer og enkelte grupper har også tilknyttet internationale eksperter på området.

De fem ekspertgrupper har ansvar for:

 • Dag- og fritidstilbud 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Heidi Kristiansen (Professionshøjskolen Absalon)
 • Grundskole 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Kaj Østergaard (VIA University College)
 • Gymnasiale uddannelser 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Uffe Thomas Jankvist (Aarhus Universitet)
 • Erhvervsskoler 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Bettina Dahl Søndergaard (Aalborg Universitet)
 • Tværgående tematikker 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Carl Winsløw (Københavns Universitet)

De bidrager alle med faglig ekspertise og rådgivning, materialer til NCUM's formidlingsplatform og til at facilitere netværk og netværksaktiviteter, og de sikrer, at de faglige aktiviteter i NCUM er forankret i forskning og anvendt praksis.

Ekspertgrupperne repræsenterer matematikdidaktiske kompetencer på højt niveau, og de er sammensat med henblik på at skabe grundlag for samarbejde om udviklingsprojekter mellem alle relevante matematikdidaktiske miljøer.
 

Alle medlemmer i NCUM's ekspertgrupper (pdf)

Netværkskoordinatorer

For at styrke samarbejdet på tværs af uddannelser og institutioner har NCUM tilknyttet netværkskoordinatorer, der udvikler arrangementer, koordinerer samarbejder og formidler matematikdidaktisk viden i relevante netværk.


Netværk for Ph.d.studerende

Netværkskoordinatorer:

Øst: 

Vest: Referencegruppe

NCUM refererer til en referencegruppe nedsat af Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne- og Socialministeriet samt andre relevante ministerier og parter i sektoren. Referencegruppen består af leder-, medarbejder- og elevforeninger for daginstitutioner, grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet samt de videregående uddannelser. Referencegruppens formål er at vejlede centrets ledelse i faglige spørgsmål samt bidrage til forankring af centrets virksomhed og til spredning af resultater og erfaringer heraf. 

Advisory board

Advisory boardet rådgiver NCUM i forhold til centrets vision og aktiviteter. Advisory boardet består at repræsentanter for:

 • lignende centre i de nordiske lande
 • arbejdsmarkedets parter
 • uddannelsesinstitutioner

Medlemmer i NCUM advisory board

"Med NCUM sætter vi handling bag mange ord og bekymringer omkring danske børn og unges matematikkompetencer. På baggrund af både forskning og viden fra praksis kommer centeret til at tilbyde den nyeste viden fra både ind- og udland om matematikfaglige og -didaktiske emner didaktiseret, så både dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser kan anvende det i deres daglige arbejde. Det er ambitionen, og det vi vil holde hinanden op på i det bredt favnende samarbejde."

Jakob Harder - Formand for NCUMs Styregruppe, dekan på Københavns Professionshøjskole