SUM: Sammenhæng gennem Undersøgende Matematikundervisning

I samarbejde med Københavns Kommune har NCUM skabt et kompetenceudviklingsprojekt for matematik­lærere. Fokus er på at udvikle og fastholde elevernes lyst til matematiklæring og skabe bedre sammenhæng og progression gennem hele grundskoleforløbet. Projektet hedder SUM, Sammenhæng gennem Undersøgende Matematikundervisning og forløber i perioden 2023-2026. De centrale virkemidler er undersøgende matematik­undervisning og systematisk udvikling af undervisningspraksis ved hjælp af lektionsstudier.SUM har opnået 3,4 mio. kr. i støtte fra Folkeskoledonationen under AP Møller Fonden, og Københavns Kommune medfinansierer med 2 mio. kr. Det gør det muligt at gennemføre 1-årige kompetenceudviklings­forløb for 200 matematiklærere og 50 skoler i løbet af de tre skoleår, projektet omfatter. Lærerne samarbejder i SUM i grupper a 16 lærere fra fire skoler, der alle aktuelt underviser i matematik på nærliggende klassetrin. Rammesat af fire workshops planlægger, gennemfører og evaluerer deltagerne tre forløb i egne klasser. SUM er integreret i en større satsning på udvikling af matematikundervisning i kommunen, og projektet forankres på de enkelte skolerne ved inddragelse af skoleledelsen, samarbejde i lærerteams og ved gennemførsel af to lektionsstudier på hver skole.

NCUMs bidrag til SUM

NCUM leverer den matematikdidaktiske ekspertise, der skal lede og støtte kompetenceudviklings­forløbene. Det sker i samarbejde med Absalon, Københavns professionshøjskole og udvalgte matematikvejledere i Københavns Kommune. NCUM er ansvarlig for det matematikdidaktiske grundlag og for evaluering af projektet. I NCUM ser vi SUM som et pilotprojekt i bestræbelsen på at udvikle og finansiere praksisrettet og forskningsbaseret kompetenceudvikling for pædagoger og matematiklærere i hele uddannelsessystemet på nationalt plan. Vi kalder det det nationale matematikløft.

I den sammenhæng fremhæves det som afgørende for elevers matematiklæring, at deres lyst til og motivation for at arbejde med matematik udvikles gennem hele skoleforløbet. Det kræver, at eleverne oplever, at de faktisk kan forstå sammenhænge i og ved hjælp af matematik, samt at de gradvist kan opbygge deres matematikforståelse. Matematikken skal give mening for eleverne og må derfor forbindes til oplevelser, der skabes i undervis­ningen, til elevernes erfaringsverden og til problemstillinger, der er relevante ud over i en skole­sammenhæng. Det er netop sigtet med undersøgende matematikundervisning.