Det gør NCUM

NCUM formidler forskning, der giver nye vinkler på undervisning og læring i matematik, og som kan inspirere til, hvordan matematiske aktiviteter kan give mening for børn og unge og bidrage til solid læring. NCUM udvikler og understøtter samtidig faglige netværk, der giver praktikere mulighed for erfaringsudveksling, gensidig inspiration og samspil med forskere.

Som Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning dækker NCUM hele uddannelsessystemet og arbejder for børn, unge, pædagoger og lærere ud fra visionen om en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en kultur, der samarbejder om udvikling af praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelser.

NCUM bidrager hertil gennem vores mission som er at skabe samspil mellem pædagoger, lærere, undervisere og forskere om udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud, matematikundervisning i grundskole og ungdomsuddannelser.

 NCUMs temaer og netværk henvender sig til følgende målgrupper:

 •  Pædagoger i dagtilbud med interesse for børns tidlige matematiske opmærksomhed
 •  Matematiklærere i grundskolen
 • Matematiklærere på gymnasiale uddannelser
 • Matematik- og faglærere på erhvervsuddannelser
 • Matematikvejledere, fagkonsulenter, netværk og organisationer, der beskæftiger sig med matematikundervisning og matematisk opmærksomhed

 Kontakt NCUM, hvis du har kommentarer til temaer, netværk eller idéer til emner, som vi bør tage op.

NCUMs grundfortælling

Matematikundervisningen er én af kerneopgaverne i det danske uddannelsessystem. Gode matematikkompetencer er et nødvendigt grundlag for et velfungerende samfund, et innovativt erhvervsliv og et stærkt demokrati.

Desværre bliver mange danske børn og unge ikke så dygtige til matematik, som de kunne, eller som det er ambitionen i læreplanerne. For mange mister interessen for matematik, og nogle udvikler ligefrem modstand eller endda angst i forhold til faget. Det hæmmer den enkeltes muligheder for uddannelse, job og deltagelse i samfundslivet, og det udfordrer uddannelsessystemet og skaber problemer med arbejdsudbud i mange erhverv. Det gælder især inden for STEM-området, der er afgørende for den samfundsmæssige udvikling og for indsatsen over for globale udfordringer inden for fx sundhed, klima og teknologisk og økonomisk udvikling.

Det kræver samarbejde mellem praktikere og forskere, mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner at udvikle matematikundervisningen, så den i højere grad lever op til målsætningerne, behovet for matematisk kompetence, og så den bidrager til forståelse af matematikkens samfundsmæssige betydning. Som nationalt center er det NCUMs opgave at bidrage til en sådan udvikling.

NCUMs vision er en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en kultur, der samarbejder om udvikling af praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelser.

NCUMs mission er at skabe samspil mellem pædagoger, lærere, undervisere og forskere om udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud og matematikundervisning i grundskole og ungdomsuddannelse.

Sigtet med NCUMs formidling og øvrige aktiviteter er derfor, at dem, der arbejder professionelt med matematikundervisning eller matematisk opmærksomhed, skal have adgang til relevant forskning og støtte til at udnytte den i deres praksis. Viden og værktøjer fra matematikdidaktisk forskning skal gøres tilgængelig for praktikere, der søger eksempler på god praksis og inspiration til refleksion og udvikling. Til støtte for realisering af visionen samler vi alt dette på vores digitale platform: www.matematikdidaktik.dk.

Vi hjælper anvendelsen af vores formidling til udvikling af praksis på vej via aktiviteter i faglige netværk, der giver praktikere mulighed for erfaringsudveksling, gensidig inspiration og samspil med forskere.

Strategi for NCUMs formidling

Overordnede målsætninger:

 • Vi ønsker, at formidlingen skal flugte NCUMs udvikling, status, mål, mission og vision
 • Orienteres mod kernemålgrupperne og tager hensyn til målgruppediversitet
 • Følger præmisser for digital formidling
 • Initierer øget brugerinvolvering og medskabelse
 • Præciserer NCUMs opgaver og skaber klar sammenhæng i indsatser
 • Baseres på en klar grundfortælling om NCUM

Strategiske tiltag

Det overordnede sigte med formidlingen ligger i det ministerielle opdrag, at NCUM fungerer som en delende virtuel organisation, hvor viden udgør essensen. Digital vidensformidling kan imidlertid finde sted på mange måder. Nogle af de erfaringer, NCUM har gjort siden 2020 er, at formidling kan forbedres og udvikles med henblik på at skabe større anvendelse blandt NCUMs målgrupper. Dette danner baggrund for justering og udvikling af NCUMs formidlingsstrategi. En strategi vi kalder modtagerorienteret og værdiskabende forskningsformidling anno 2023. 

NCUM har som kerneopgave at producere indhold til www.matematikdidaktik.dk. Men en lige så afgørende opgave er at evaluere, versionere og opgradere eksisterende indhold, så NCUM sikrer relevans, sammenhæng og kvalitet i formidlingen. 

NCUM fokuserer på kernemålgrupperne, der er drivende for, at NCUMs formidling bliver anvendt ved samarbejde om udvikling af praksis. Det gør vi ved at:

 • gennemføre fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelser, der giver indsigt i kernemålgruppernes ønsker og behov
 • udnytte denne viden til at gøre formidlingen mere brugerorienteret og udvikle temaer, der efterspørges af målgrupperne
 • anvende supplerende formater – især video – til at levendegøre formidlingen, motivere og støtte arbejdet med udvikling af praksis
 • støtte anvendelse af temaer i praksis direkte i formidlingen med refleksionsspørgsmål og ved at adressere typiske anvendelsessituationer
 • tydeliggøre NCUMs bagland bestående af ekspertgrupper og netværkskoordinatorer
 • udarbejde videoteasere, hvor eksperterne præsenterer temaer og knytter disse til praksis
 • udvikle et format for indspil fra brugerne om erfaringerne med anvendelse af temaer
 • forenkle temaforsiderne for bedre overblik over temaer, ensretning, genkendelig og systematik
 • revidere www.matematikdidaktik.dk, så sitet står mere rent, forenklet og let overskueligt for brugerne

Strategi for NCUMs netværk

Overordnede målsætninger:

 • Vi ønsker at samle, understøtte og i fællesskab videreudvikle eksisterende netværk inden for det matematikdidaktiske felt – og tage initiativer til nye, hvor der er behov
 • Netværkssamarbejdet skal bidrage til at styrke samspillet mellem forskning og udvikling af praksis
 • Gennem netværksindsatsen ønsker vi at give at give praktikere mulighed for at udveksle erfaringer og reflektere over praksis sammen med andre praktikere - med inddragelse af forskere og NCUMs formidling
 • Vi ønsker at skabe sammenhæng mellem indsatsen på netværksområdet og de øvrige NCUM-indsatser, herunder formidling og fundraising. Det vil vi gøre ved at inddrage netværksdeltagerne i forhold til udvikling, feedback og brugerundersøgelser

NCUM’s netværk:

NCUM understøtter, etablerer og samarbejder med mange forskellige typer af netværk, herunder:

 • Netværk for dagtilbud
 • Netværk for matematiklærere i grundskolen
 • Danmarks matematikvejledernetværk (DMN)
 • Netværk for matematiklærere på erhvervsskoler
 • Netværk for matematiklærere på gymnasier
 • Netværk for Young Researchers in Mathematics Education
 • Netværk for kommunale konsulenter
 • NCUM’s advisory board
 • NCUM’s referencegruppe
 • Netværk for matematiklærere i Grønland
 • Netværk af CFU-konsulenter

Desuden samarbejder NCUM bredt med matematiklærerforeninger i de forskellige søjler, NCUM-ekspertgrupper med repræsentanter fra alle matematikfaglige miljøer på universiteter og professionshøjskoler i Danmark samt fonde og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Strategiske tiltag

Det overordnede sigte med NCUM’s netværksaktiviteter er at styrke den matematikdidaktiske kultur i Danmark samt at sikre en tæt forbindelse mellem NCUM, praksis i de 4 søjler (dagtilbud, grundskole, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser) og forskningsmiljøerne på langs og på tværs i hele uddannelsessystemet. I den forbindelse fokuserer vi i 2022-23 på følgende strategiske tiltag:

 • Der etableres nye netværk for henholdsvis kommunale konsulenter og unge forskere/ph.d.-studerende.
 • Netværket på erhvervsuddannelsesområdet og dagtilbudsområdet styrkes, da der er behov for en grundlæggende pionerindsats på disse to områder. På dagtilbudsområdet ansættes ekstra netværkskoordinator, og på erhvervsskoleområdet opgraderes timeantallet hos den ene af koordinatorerne.
 • For at sikre tæt kontakt med vores målgrupper laver vi brugerundersøgelser, inddragelse af brugerpaneler samt praktikerreview af alle temaer forud for publicering. Desuden tager centerpersonalet og ekspertgruppeledere på besøg i henholdsvis dagtilbud, grundskole, gymnasial uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på at overvære undervisning/pædagogiske aktiviteter med fokus på matematik og komme i dialog med praktikere.
 • Der arbejdes målrettet på en stærkere tilknytning mellem netværk og ekspertgrupper – blandt andet ved deltagelse af ekspertgruppemedlemmer på netværkskonferencer.
 • Vi ønsker en geografisk bred tilslutning til netværksaktiviteter over hele Danmark – og desuden et tæt samarbejde med internationale eksperter på det matematikdidaktiske felt. Det afspejler sig i, at vores ekspertgrupper, advisory board og øvrige samarbejdspartnere er bredt geografisk repræsenteret, og vi arbejder på at sprede netværksaktiviteterne og konferencer rundt over Danmark. Der etableres tæt kontakt med matematikcentre i Norge og Sverige for at sikre sparring og samarbejde.

Strategi for NCUMs fundraising

Overordnede målsætninger:

 • Vi ønsker at være en strategisk samarbejdspartner for de store fonde – og en vigtig samarbejdspartner i forhold til indsatser, der vedrører matematik i bred forstand.
 • Det er vores mål at være en central tovholder for matematikprojekter med nationalt sigte på tværs af universiteter, professionshøjskoler og praksis i dagtilbud, grundskole, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.
 • Vi ønsker at opbygge en kapacitet baseret på fondsmidler, så NCUM’s overlevelse og forankring også sikres på sigt.
 • Vi ønsker at skabe mulighed for fælles nordiske samarbejder, så matematikcentre på tværs af de nordiske lande også kan udveksle erfaringer hen over landegrænser.

Strategiske tiltag:

Det overordnede sigte med NCUM’s indsats i forhold til fundraising er at styrke den matematikdidaktiske kultur i Danmark samt at sikre en tæt forbindelse mellem NCUM, praksis i de 4 søjler (dagtilbud, grundskole, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser) og forskningsmiljøerne på langs og på tværs i hele uddannelsessystemet. I den forbindelse fokuserer vi i 2022-23 på følgende strategiske tiltag:

 • Matematikløftet er et særligt indsatsområde, som i 2022/23 indledes med pilotprojekter i Aarhus og København. Strategien er her, at NCUM gennem pilotprojekter kan opnå succeshistorier, så fondene senere kan overbevises til at foretage større og længerevarende investeringer i projekter med NCUM ved roret.
 • I NCUM’s overordnede strategiske tilgang kombineres en bagdørs- og fordørsstrategi i forhold til samarbejde med fondene. Matematikløftet er overordnet set et bagdørsprojekt, der kræver finansiering fra forskellige fonde. Samtidig arbejdes strategisk på at udvikle og søge finansiering til mindre, konkrete projekter via sædvanlige opslag fra fondene.
 • Vi tilstræber en lokal og samtidig geografisk bred fordeling af NCUM’s udviklingsprojekter.
 • NCUM tilstræber at blive opfattet som en samarbejdspartner – og ikke en konkurrent – af andre matematikdidaktiske miljøer (især af professionshøjskolerne) i søgning af eksterne midler. Det vil vi blandt andet sikre ved primært at tage initiativer til projekter, der har et omfang, en geografisk dækningsgrad og en kompleksitet, der gør det vanskeligt for de enkelte miljøer at løfte tilsvarende projekter alene. Desuden samarbejder vi med de matematikdidaktiske miljøer om ansøgninger.
 • I 2022/23 arbejdes der med at målrette NCUM’s kommunikation om udviklings- og forskningsprojekter, så den kan blive synlig på sociale medier og www.matematikdidaktik.dk.

NCUMs strategi 2023

Strategi 2023 for NCUM Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning

Dette strategidokument beskriver den overordnede strategi for NCUMs virksomhed 2023. Dokumentet giver en samlet beskrivelse af NCUMs opgaver, mission, vision, strategiske pejlemærker og udviklingstiltag. Strategidokument er revideret i 2023 på baggrund af centerets udvikling siden 2020.

NCUMs vision

NCUM arbejder for at realisere visionen om en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en kultur, der samarbejder om udvikling af praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelser.

Det sker primært gennem aktiviteter, der sigter på pædagogers og matematiklæreres muligheder for at udvikle deres praksis på grundlag af forskning.

Visionens kernebegreber

Visionen omfatter fire kernebegreber nemlig adjektiverne engagerende, ambitiøs i tilknytning til matematikundervisning, tidssarende samt et begreb om kultur for samarbejde om udvikling af praksis. Disse kernebegreber udfoldes i det følgende:

Engagerende: Matematikundervisningen er engagerende, når den i de enkelte aktiviteter og forløb aktiverer børn og unge i matematisk virksomhed med fokus på at forstå sammenhænge, at undersøge fænomener og behandle problemer i og uden for matematikken. Engagerende betyder, at undervisningen støtter og hjælper eleverne med at udvikle motivation til og refleksion over deres matematiklæring gennem hele skoleforløbet. I dag- og fritidstilbud betyder det, at børn bliver opmærksomme på og optaget af matematiske aspekter i hverdagssituationer, i leg og via planlagte aktiviteter.

Ambitiøs: Ambitiøs matematikundervisning betyder, at alle børn og unge uanset baggrunde og forudsætninger får de bedst mulige betingelser for at udvikle viden, færdigheder og kompetencer i matematik og for at indgå i stærke læringsmiljøer. Viden, færdigheder og kompetencer er relevante for aktiv medleven i et demokratisk samfund og fremdrift i arbejdslivet og som grundlag for selvforvaltning og frugtbart udgangspunkt for eventuel matematikbaseret videreuddannelse. Ambitiøs betyder desuden, at undervisningspraksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelser er baseret på og fortsat udvikles i samspil med matematikdidaktisk forskning.

Tidssvarende: En tidssvarende matematikundervisning er afstemt i forhold til det samfund, som børn og unge er og skal være medborgere i. Det gælder matematik som grundlag for at forstå den fysiske omverden i samspil med andre fag, matematikkens rolle og funktion i samfundsudviklingen og matematikkens plads i kulturen. Det betyder, at der kan arbejdes med anvendelser af matematik i forbindelse med aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, og hvor det er muligt og hensigtsmæssigt også med autentiske data og anvendelser i samarbejde med virksomheder og organisationer. Arbejdet med sådanne anvendelser involverer opstilling, analyse og kritik af matematiske modeller. Udvikling af elevernes kompetencer til matematisk modellering spiller derfor en vigtig rolle i en tidssvarende matematikundervisning. Det gælder specielt også inden for det statiske område, hvor udvikling af elevernes statistiske dannelse er et bidrag til almendannelse. Tidssvarende undervisning integrerer relevante teknologier herunder matematikbaserede it-værktøjer på måder, der understøtter en ambitiøs matematikundervisning. Nye matematiske emner inddrages, hvor det er muligt og relevant gennem alderssvarende tilgange.

Samarbejdende kultur: En engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning skabes gennem en kultur for samarbejde, hvor pædagoger og lærere inden for og på tværs af de forskellige institutions- og skoleformer samarbejder om at udvikle deres praksis under inddragelse af relevant matematikdidaktisk forskning. En sådan samarbejdende kultur skal understøttes systematisk. Dvs. gennem organisering af samarbejde i den enkelte institution med opbakning fra den pædagogiske ledelse, i samspil med matematikdidaktiske forskere i forsknings- og udviklingsprojekter og gennem samarbejder på tværs af klassetrin og uddannelsesinstitutioner understøttet af kommuner, regioner og ministerier.

NCUMs mission

NCUMs virke er begrundet i og retter sig mod at realisere visionen. Det sker gennem en mission, der beskriver centerets virksomhed. Overordnet lyder missionen:

NCUM vil skabe samspil mellem pædagoger, lærere, undervisere og forskere om udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud og matematikundervisning i grundskole og på ungdomsuddannelser.  

Tilknyttet missionen har NCUM tre hovedopgaver:

 1. NCUM formidler forskningsbaseret matematikdidaktisk viden til pædagoger og undervisere på måder, der skal give inspiration til og grundlag for udvikling af og refleksion over praksis. Endvidere skaber NCUM overblik over aktuelle danske udviklings- og forskningsprojekter, herunder ph.d. projekter.
 2. NCUM understøtter og skaber nye netværk for pædagoger og matematiklærere med fokus på udvikling af praksis på grundlag af matematikdidaktisk viden. Netværkene benyttes ved udvikling og gennemførsel af NCUMs projekter.
 3. NCUM iværksætter udviklings- og forskningsprojekter, der skaber grundlag for udvikling af praksis i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser og til udvikling af en samarbejdskultur. Projekterne forankres lokalt og fordeles bredt geografisk i hele landet. Det er et centralt element i NCUMs projekter at understøtte samarbejde mellem pædagoger, matematiklærere og forskere om udvikling af praksis i dagtilbud og i matematikundervisning.

Grundprincipper

Sammen med NCUMs mission er følgende grundprincipper retningsgivende for NCUMs virksomhed:

 • NCUM har fokus på udvikling af pædagogers og læreres kompetencer for derigennem at bidrage til realisering af visionen.
 • NCUM bringer international og national forskning i spil som grundlag for udvikling af praksis under hensyntagen til eksisterende praksisser samt til pædagogers og læreres erfaringer, viden og kompetencer.
 • NCUM fokuserer på udvikling af kulturer, der understøtter systematisk samarbejde mellem pædagoger og matematiklærere inden for og på tværs af de fire søjler, som repræsenterer NCUMs målgrupper.
 • NCUM ønsker gennem udviklings- og forskningsprojekter at skabe rammer for længevarende samarbejde mellem pædagoger/lærere og forskere om udvikling af praksis.
 • NCUM sigter på at samarbejde bredt med matematikdidaktiske og andre relevante forskningsmiljøer ved alle professionshøjskoler og universiteter.
 • NCUM arbejder for at viden og tilgange fra matematik som videnskabsfag og matematikdidaktisk forskning bringes i samspil ved udvikling af praksis i hele uddannelsessystemet.
 • NCUM ønsker på matematikdidaktisk grundlag at rette særlig opmærksomhed på sammenhæng og progression i matematikundervisningen ved overgangene i skolesystemet – blandt andet på grundlag af matematiske kompetencer.
 • NCUM har fokus på anvendelse af matematikdidaktisk viden til at imødegå børns og unges vanskeligheder ved læring af centrale matematiske begreber.
 • NCUM har fokus på at integrere digitale teknologier i matematikundervisningen som middel til at styrke elevernes matematiklæring og som mål i forhold til udvikling af kompetence til anvendelse af relevante it-værktøjer i matematisk virksomhed.
 • NCUM ønsker at bidrage til, at alle børn og unge uanset baggrunde og forudsætninger får de bedst mulige betingelser for matematiklæring og for at indgå aktivt i et relevant læringsmiljø.

Videreudvikling af NCUMs virksomhed

Siden NCUMs konstituering i 2019/20 har centeret udviklet sin virksomhed, som influerer på de strategiske valg og tiltag, NCUM prioriterer i 2023.

Neden for skitseres en række pejlemærker, som NCUM fokuserer særligt på:

 • Modtagerorientering
 • Værdiskabelse ift. brugere
 • Netværksskabelse
 • Digitalisering og digital selvforståelse
 • Digital vidensformidling
 • Bedre udnyttelse af det teknologiske mulighedsrum
 • Organisatorisk læring og udvikling
 • Intern mobilisering
 • Nye medieprioriteringer
 • Thought leadership og innovation

Baggrunden for ovenstående strategiske prioriteringer er ønsket om, at NCUM udvikler sig tidssvarende, ambitiøst, engagerer stadigt flere pædagoger/lærere samt intensiverer samarbejdet for at skabe en levende kultur i og omkring matematikundervisning - med stærke faglige netværk som bærende fundament og høj kvalitet i forskningsformidlingen.

Samlet ønsker vi med NCUMs strategi 2023 at:  

 • agere stadigt mere aktivt som en vidensdelende organisation
 • fokusere på værdiskabelse, der efterlader et regenerativt aftryk og bidrager til at skabe en bedre undervisningsverden med matematik i centrum
 • øge kendskab, relation og dialog med NCUMs målgrupper. Nøgleord er brugerinddragelse, brugerindsigt, brugerbehov og viden om brugeradfærd
 • initiere flere netværksfællesskaber, som både fysisk og digitalt kan styrke følgeskabet til NCUM ’
 • intensivere indsatsen på SoMe
 • sikre større grad af transparens, der tydeliggør, hvad NCUM laver, og hvordan temaer bliver til
 • fokusere på højere grad af medskabelse og produktinnovation med modtagerne som medproducenter 

Udvikling af vidensformidling

Det ligger i det ministerielle opdrag, at NCUM fungerer som en delende virtuel organisation, hvor viden udgør essensen.

Men hvad betyder det at være en delende virtuel organisation og ikke mindst tilvejebringe digital vidensdeling anno 2023? Hvilke krav stiller det?

Hvordan kan NCUM bruge opdrag, moderne teknologi og indsigt om digital brugeradfærd samt målgruppeindsigt til fortløbende at indsamle og dele viden, så vi konstant sikrer at gentænke kerneydelse og måden kerneydelse udføres på? Disse overvejelser styrer NCUMs virke, strategiske valg skitseret oven for og de tiltag, NCUM vil gøre i 2023.

De konkrete satsninger, der følger af de oven for beskrevne strategiske pejlemærker er:

 • Modtagerorientering: Øget brug af video som formidlingskanal og fortælleteknik
 • Transparens: Præsentation af NCUMs ekspertgrupper samt netværkskoordinatorer
 • Etablering af nye netværk og styrkelse af eksisterende bl.a. via øget viden om digital netværksskabelse
 • Større prioritering af SoMe og lancering af nye platforme – herunder fx Twitter
 • Debatskabelse
 • Brugerinddragelse: skabe mulighed for nye dialogveje til NCUMs målgrupper
 • Synliggøre elevstemmer

Mission Matematik

Mission Matematik er en kampagne, der har til hensigt at medvirke til at udvikle matematiklæring fra dagtilbud til og med ungdomsuddannelse. Via videoeksempler fra praksis med tilhørende refleksioner er målet at give inspiration og støtte til lærere/pædagoger i arbejdet med at forbedre praksis.

Formål

NCUM ønsker at initiere Mission Matematik med det formål at sætte matematikundervisning på dagsordenen som udviklingsområde og bygge bedre bro mellem praksis og matematikdidaktisk teori. Med Mission Matematik-videoer vil vi vise eksempler fra pædagogisk praksis og undervisning, der kan tjene som inspirations- og refleksionskilde for pædagoger og matematiklærere ved udvikling af praksis.  

Mission Matematik-videoer har til hensigt at:

 • Illustrere virkelige problemstillinger/udfordringer fra praksis
 • Dele viden, der kan belyse problemstillinger kendt fra praksis
 • Give inspiration til pædagoger og lærere til udvikling af praksis
 • Skildre børns/elevers aktiviteter og oplevelser ift. at opnå læring
 • Åbne op for refleksioner over praksis via interviews af og dialog mellem pædagoger/lærere og matematikdidaktikere

Videoerne kan skildre såvel læreres/pædagogers som elevers/børns oplevelser og stemmer, efterlade plads til refleksioner om undervisningspraksis via dialog mellem fagfolk (pædagoger og lærere) og gøre plads til didaktiske overvejelser fra eksperter. I udvælgelse af undervisningscases lægges vægt på at vise et bredt spektrum af matematikdidaktiske situationer – og navnlig refleksioner, som belyser centrale problemstillinger, muligheder og udfordringer i matematikundervisningen.

Baggrund

Mission Matematik flugter både NCUMs vision, mission og skærper NCUMs grundfortælling som videns-formidlende og netværksskabende institution. Med Mission Matematik understøtter NCUM det opdrag, vi har og er forpligtede til at varetage som nationalt center.

Mission Matematik imødekommer brugerbehov og ønsker. Der er udtrykt ønske om, at NCUM udvikler tiltag, der er rettet mod at dokumentere matematiklæring i praksis, og som skaber klarere forbindelse til NCUMs formidling af matematikdidaktisk forskning. Der efterspørges flere eksempler på konkrete aktiviteter og forløb, der kan fremme matematiklæring og inspirere til udvikling af praksis. Det kan kampagnen medvirke til, fordi den vil tage afsæt i praksis og samtidig danne basis for, at refleksioner og gode ideer deles og videreudvikles i samarbejde med matematikdidaktikere, lærere og pædagoger.     

Mission Matematik er en måde at videreudvikle vores kerneprodukt temaer, der formidler matematikdidaktisk forskning ved at skabe konkrete forbindelser til praksis dokumenteret i form af videoer.

Ønsket med Mission Matematik er også i højere grad at udnytte værdien af brugernes ideer og viden. Dvs. gå fra digital envejskommunikation i formidlingen til højere grad af brugerinddragelse og medskabelse. På denne måde vil vi få bedre føling med, hvad der rører sig og udfordrer praksis, så vi kan udvikle tiltag, der taler ind i brugernes kontekster.

Lancering

Fra efteråret 2023 igangsættes produktion af Mission Matematik-videoer gældende for hver af NCUMs søjler (dagtilbud, grundskole, gymnasium og erhvervsskole). NCUM lancerer herefter løbende Mission Matematik-videoer på portalen.