KLUMP: KompetenceLøft af Undervisere i Matematik På erhvervsskoler

Lærere på erhvervsskoler har ofte meget forskellig baggrund - nogle har håndværks- eller erhvervsbaggrund, men stort set ingen didaktisk uddannelse - andre har en folkeskolelæreruddannelse, men stort set ingen håndværker- eller erhvervsfaglig erfaring.


Et partnerfællesskab indgået mellem NCUM, Tradium (Erhvervsskole og gymnasium i Randers) og Aalborg Universitet skal bidrage til kompetenceløft af undervisere i matematik på erhvervsskoler. Projektet er navngivet KLUMP og strækker sig over en to-årig periode. Projektet har opnået støtte fra Novo Nordisk Fonden og har til hensigt at skabe læringsfællesskaber mellem matematik- og faglærere i uddannelsesspecifikke fag med matematikindhold. Målet er at bygge bro mellem matematikken og erhvervsfagligheden.

Mening med at mestre matematik

I styregruppen for projektet er formand lektor Bettina Dahl Søndergaard, Aalborg Universitet, og leder af NCUMs ekspertgruppe på erhvervsskoleområdet.  Hun er begejstret over, at KLUMP har fået økonomisk støtte, for matematik er central for en bred vifte af erhvervsfag: "Matematik er et værktøj ligesom hammer og skruetrækker, man skal være mester over. Der er en grund til, at vi skal have matematik - projektet skal være med til at understøtte lærere og elever, for det er ikke to isolerede verdener."

Projekt KLUMP skal således ikke kun bidrage til, at lærerne bliver didaktisk dygtigere til at undervise elever i matematik. Lærerne skal også blive bedre til at "oversætte" matematikkens betydning for vidt forskellige håndværksmæssige erhvervsfag, så relevansen for matematik bliver mindre abstrakt, og meningen med matematik dermed mere tydelig for eleverne. Bettina Dahl Søndergaard mener, at det kan motivere erhvervsskoleelever til at se pointen med matematik som fag og medvirke til at mindske frafald af elever på erhvervsfaglige uddannelser.   

Uddannelsespolitiske formål

KLUMP flugter flere uddannelsespolitiske formål: for det første at øge lærernes kompetenceniveau, styrke lærernes professionelle dømmekraft og bringe opmærksomhed på fagdidaktikkens betydning i undervisningssituationer. KLUMP vil også bidrage til, at matematik og matematikholdig undervisning skal motivere og fastholde elever på en EUD-uddannelse, og at erhvervsuddannelser tilgodeser behovet for at være på forkant med global, teknologisk, bæredygtig udvikling og lokalt opdatere matematikundervisningen med et fremtidssyn, der repekterer og tydeliggør nytten af gamle håndværk. Ved at synliggøre flere og forskellige aspekter med omdrejningspunkt i matematik, er det ønsket med KLUMP, at det generelt set kan være med til at skabe et mere positivt syn på matematik som fag og matematikkens rolle og anvendelighed i samfundet. 

Overordnet struktur på 1,5-årigt projekt fra august 2023

Efterår 2023

 • Projektet bliver etableret, herunder baselineundersøgelse, inspirationsseminar, etablering af lærerpar og udvikling af undervisningsoplæg

Forår 2024

 • Undervisningsoplæggene bliver afprøvet og evalueret/revideret og der inviteres til et erfarings- og videndelingsseminar med inspirationsgruppe

Efterår 2024

 • Analyse og evaluering af data  fra lærere og elever. Der rapporteres samt  udvikles undervisningsmateriale (evt. genafprøvning). Desuden arrangeres et slutseminar, hvor lærere i hele landet inviteres til deltagelse

Øvrige bidagydere til KLUMP

Styregruppen i KLUMP udgøres af lektor Bettina Dahl Søndergaard AAU, lektor Lena Lindenskov og repræsentant for erhvervsskole og gymnasium Tradium lærer Frank Justesen. 

Nedenfor ses flere bidagydere og repræsentanter, som leverer didaktisk og erhvervspraktisk input til KLUMP:

 • Repræsentant NCUM: faglærer (matematik) Lauge Sama Granerud (formand), Roskilde Tekniske Skole
 • Repræsentant Netværk af erhvervskolematematiklærere lærer Frank Justensen, Tradium
 • Repræsentant Børne- og Undervisningsministeriet fagkonsulent Flemming Kastbjerg 
 • Repræsentant UCPBL Henrik Worm Routhe, ph.d.-studerende AAU (fhv. uddannelseschef, Tech College Aalborg) 
 • Repræsentant LabSTEM Nord Lykke Brogaard Bertel, lektor AAU, leder af LabSTEM Nord 
 • Repræsentant Novo Nordisk-Projekt MatLab Bent Lindhardt
 • Repræsentant ERASMUS + 2qroject Common European Numeracy Framework (CENF, Hoogland et. al. 2019 professor Kees Hoogland 
 • Repræsentant Professionshøjskole/læreruddannelse Mikkel Johansen, tømrer, folkeskolelærer cand. pæd. i matematikdidaktik Københavns Professionshøjskole

Konsulenter/facilitatorer: 

 • Søren Hansen, AAU, ph.d. i kreavtive processer, civilingeniør og uddannet elektronikmekaniker
 • Jette Schaarup, cand. pæd. i matematikdidaktik og læreruddannet med linjefag i matematik og fysik/kemi, underviser på U/Nord Hillerød Tekniske Skole

Didaktisk grundlag for styrkelse af undervisningskompetencer

Centralt for det didaktiske grundlag i KLUMP er Jaworskis begreb om learning communities (LC). LC handler om, at lærere lærer af hinanden - og lærer af didaktisk forskning.  Her handler det ikke om, at lærere blot "modtager" information fra eksperter - fx. forskere, hvorefter de så implementerer de foreslåede tiltag og ideer. Læreres viden om praksis - her viden om elever, stof og fagområder, der undervises - skal i høj grad også medtages for, at undervisningen fungerer og leverer læringsudbytte for både elever og undervisere.

Emergent modellering, som handler om det vigtige lærersamarbejde, hvor brobygning mellem matematik og erhvervsfaget er kerneelement, indgår også som fundament i styrkelsen af kompetenceløftet blandt erhvervsskolelærere. NCUM har udviklet temaet samspil mellem matematik og erhvervsfag, som bl.a. henviser til forskellige modeller, hvis formål er at bygge bro mellem praksisviden og formel matematisk viden.  

Undersøgelses- og problembaseret læring udgør ligeledes et didaktisk element i KLUMP. Undervisningsformerne har det til fælles, at undervisning bør tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger. Problemstillingerne kommer typisk fra helt eller delvise autentiske fagkontekster, hvor elever gennem problemløsning og modellering tilegner sig matematikken. (Se Artigue og Blomhøj 2013, Conceptualizing inquiry-based education in mathematics for mere viden).

Forskning i motivation og selvtillid - og navnlig det gensidige forhold mellem disse - indgår også i KLUMP. Her står begrebet "self-efficacy" centralt; self-efficacy viser graden af individets oplevelse af egne evner til at mestre en udfordring eller nå et mål samt oplevelse af kontrol over begivenheder i eget liv. Læs mere om motivation og selvtillid i NCUMs tema.  

Også viden om test og kortlægning af elevers profiler, niveauer og motivation bygger KLUMP på. Har lærerne viden herom, medvirker det til at kunne tilrettelægge og gennemføre en god undervisning. Læs mere i  NCUMs tema om test og kortlægning.