Om Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning 

NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning arbejder for en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en kultur, der samarbejder om udvikling af praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelse.


Vi er Danmarks nationale center for udvikling af matematikundervisning

Vores opgaver er at:

 • Formidle forskningsbaseret viden, der kan inspirere pædagoger og lærere til refleksion over og udvikling af praksis i dagtilbud og matematikundervisning i grundskole, erhvervsskole og de gymnasiale uddannelser.
 • Støtte eksisterende netværk i danske matematikdidaktiske miljøer og etablere nye netværk, skabe overblik over den aktuelle matematikdidaktiske forskning i Danmark, og at fremme samarbejde om matematikundervisning og -læring på tværs af fag og institutioner.
 • Iværksætte og fundraise projekter, der kan bidrage til udvikling af matematikundervisning og -læring og til skabelse af ny viden i dagtilbud, grundskole, erhvervsskole og de gymnasiale uddannelser.

Navnet er Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning. Det forkortes NCUM og udtales 'Nsum'."Vi forbinder viden og mennesker fra forskning til praksis for en bedre matematikundervisning i Danmark."

NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning

Sådan arbejder vi


NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning

Sekretariat

Morten Blomhøj

Professor, centerleder NCUM
Kontakt: blomhoej@edu.au.dk

Charlotte Krog Skott

Docent på KP, vicecenterleder NCUM
Kontakt: cksk@kp.dk

Tina Hudlebusch

Aktivitetskoordinator NCUM
Kontakt: tihu@edu.au.dk

Ditte Wolff-Jacobsen

Kommunikationsansvarlig NCUM
Kontakt: dwj@edu.au.dk

NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning

Organisation

NCUM blev etableret i 2020 af et konsortium bestående af fem professionshøjskoler og universiteter. Konsortiet og repræsentanter for de øvrige professionshøjskoler og universiteter er repræsenterede i centrets styregruppe. Derudover indgår fem ekspertgrupper og en række netværkskoordinatorer som en integreret del af NCUM's organisation og arbejde. NCUM frikøber desuden på ad hoc-basis praktikere til at læse og kommentere vores formidlingsprodukter og til meget andet.
Til løbende opfølgning og rådgivning af centrets mål og aktiviteter er der etableret en referencegruppe og et advisory board.

 

Konsortium

NCUM er blevet til i et fælles samarbejde i det matematikdidaktiske miljø på universiteter og professionshøjskoler med opbakning fra en række private fonde. På den baggrund har Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet afsat midler til etablering og drift af centret frem til udgangen af 2023.

Konsortiet af uddannelsesinstitutioner består af:

 • Aarhus Universitet
 • Københavns Professionshøjskole
 • Københavns Universitet
 • VIA University College
 • Aalborg Universitet

NCUM samarbejder desuden med professionshøjskoler og universiteter uden for konsortiet, som er repræsenterede både i centrets styregruppe og ekspertgrupper. Herudover inddrages eksisterende nationale matematikfaglige og matematikdidaktiske foreninger og netværk samt internationale samarbejdsflader særligt i Norden og Europa.

Styregruppe

NCUM’s styregruppe tæller både medlemmer inden for og uden for konsortiet:

 • Jakob Harder - Formand
  Dekan, Københavns Professionshøjskole
 • Claus Holm - Næstformand
  Institutleder, DPU - Aarhus Universitet
 • Simon Cart Graae 
  Uddannelsesleder, Københavns Professionshøjskole
 • Uffe Thomas Jankvist
  Professor, DPU - Aarhus Universitet
 • Carl Winsløw
  Professor, Københavns Universitet
 • Søren Højsgaard     
  Institutleder, Aalborg Universitet
 • Andreas Rasch-Christensen
  Forskningschef, VIA University College
 • Peter Larsen
  Uddannelseschef, Professionshøjskolen UCN
 • Claus Michelsen 
  Professor, Syddansk Universitet
 • Steen Markvorsen
  Professor, DTU

Ekspertgrupper

For at understøtte NCUM’s faglige aktiviteter er der nedsat fem ekspertgrupper.

Ekspertgrupperne består hver især af én faglig leder, 2-3 medlemmer og enkelte grupper har også tilknyttet internationale eksperter på området.

De fem ekspertgrupper har ansvar for:

 • Dag- og fritidstilbud 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Klaus Rasmussen (Københavns Professionshøjskole)
 • Grundskole 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Kaj Østergaard (VIA University College)
 • Gymnasiale uddannelser 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Uffe Thomas Jankvist (Aarhus Universitet)
 • Erhvervsskoler 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Bettina Dahl Søndergaard (Aalborg Universitet)
 • Tværgående tematikker 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Carl Winsløw (Københavns Universitet)

De bidrager alle med faglig ekspertise og rådgivning, materialer til NCUM's formidlingsplatform og til at facilitere netværk og netværksaktiviteter, og de sikrer, at de faglige aktiviteter i NCUM er forankret i forskning og anvendt praksis.

Ekspertgrupperne repræsenterer matematikdidaktiske kompetencer på højt niveau, og de er sammensat med henblik på at skabe grundlag for samarbejde om udviklingsprojekter mellem alle relevante matematikdidaktiske miljøer.

Alle medlemmer i NCUM's ekspertgrupper (pdf)

Netværkskoordinatorer

For at styrke samarbejdet på tværs af uddannelser og institutioner har NCUM tilknyttet netværkskoordinatorer, der udvikler arrangementer, koordinerer samarbejder og formidler matematikdidaktisk viden i relevante netværk.


Grundskole

Kontakt netværkskoordinator

Bent Lindhardt
Professionshøjskolen Absalon  


Gymnasie

Østdanmark: Kontakt netværkskoordinator

Mette Bendix Lomholt
HTX-Roskilde

Vestdanmark: Kontakt netværkskoordinator

Christina Cæsarsen
Fjerritslev Gymnasium


Erhvervsskole

Kontakt netværkskoordinator

Frank Justesen
Tradium, Randers

Kontakt netværkskoordinator

Bent Lindhardt
Professionshøjskolen Absalon  

Referencegruppe

NCUM refererer til en referencegruppe med Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne- og Socialministeriet samt andre relevante ministerier og parter i sektoren. Referencegruppens formål er at vejlede centrets ledelse i faglige spørgsmål samt bidrage til forankring af centrets virksomhed og til spredning af resultater og erfaringer heraf.

Advisory board

Advisory boardet rådgiver NCUM i forhold til centrets vision og aktiviteter. Advisory boardet består at repræsentanter for:

 • lignende centre i de nordiske lande
 • arbejdsmarkedets parter
 • uddannelsesinstitutioner.

"Med NCUM sætter vi handling bag mange ord og bekymringer omkring danske børn og unges matematikkompetencer. På baggrund af både forskning og viden fra praksis kommer centeret til at tilbyde den nyeste viden fra både ind- og udland om matematikfaglige og -didaktiske emner didaktiseret, så både dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser kan anvende det i deres daglige arbejde. Det er ambitionen, og det vi vil holde hinanden op på i det bredt favnende samarbejde."

Jakob Harder - Formand for NCUMs Styregruppe, dekan på Københavns Professionshøjskole
NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning

Strategi

Visionen for NCUM er

en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en kultur, der samarbejder om udvikling af praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelse.

Missionen med NCUM's initiativer er

at forbinde viden og mennesker fra forskning og praksis for at udvikle matematikundervisning fra dagtilbud til ungdomsuddannelser – lokalt, regionalt og nationalt.


Visioner i NCUMs fem søjler

NCUM har udarbejdet særskilte visioner for de fire uddannelsessøjler i NCUM's indsats og en vision som går på tværs af disse søjler.

Uddrag af de fem visioner

 1. Dagtilbud:
  ... Alle børn skal møde et pædagogisk læringsmiljø, hvor der er fokus på barnets begyndende matematiske opmærksomhed og grundlæggende matematiske dannelse...
 2. Grundskole:
  ... Matematiske ideer og begreber forbindes og bygger oven på hinanden, så eleverne kan lære matematik med forståelse og udvikle deres færdigheder og kompetencer...    
 3. Gymnasiale uddannelser:
  ... Arbejde på at styrke elevernes oplevelse og opfattelse af matematik som et videns- og virksomhedsfelt, hvor begrebsklarhed og ræsonnement er i højsæde...
 4. Erhvervsuddannelser:
  ... alle elever møder et praksisnært, helhedsorienteret og relevant matematikfag, der både gør eleven i stand til at løse konkrete matematiske problemstillinger inden for egen profession og samtidig bidrager med en almendannende og studieforberedende dimension...
 5. Udvikling af praksis på tværs af uddannelser:
  ... sammenhæng og progression i uddannelsessystemet fra praksis i dagtilbud og gennem matematikundervisningen i grundskolen og videre til de gymnasiale uddannelser eller til erhvervsuddannelserne. Det indebærer sammenhæng både i matematikfaglig og matematikdidaktisk betydning...     

Principper for NCUMs arbejde

 • NCUM har fokus på udvikling af pædagogers og læreres kompetencer for der igennem at bidrage til realisering af visionen.
 • NCUM bringer international og national forskning i spil som grundlag for udvikling af praksis under hensyntagen til eksisterende praksisser samt til pædagogers og læreres erfaringer, viden, og kompetencer.
 • NCUM fokuserer på udvikling af kulturer, der understøtter systematiske samarbejder mellem pædagoger og matematiklærere inden for og på tværs af de fire søjler.
 • NCUM ønsker gennem udviklings- og forskningsprojekter at skabe rammer for længerevarende samarbejde mellem pædagoger/lærere og forskere om udvikling af praksis.
 • NCUM sigter på at samarbejde bredt med matematikdidaktiske og andre relevante forskningsmiljøer ved alle professionshøjskoler og universiteter.
 • NCUM arbejder for at viden og tilgange fra matematik som videnskabsfag og matematikdidaktisk forskning bringes i samspil ved udvikling af praksis i hele systemet.
 • NCUM ønsker på matematikdidaktisk grundlag at rette særlig opmærksomhed på sammenhæng og progression i matematikundervisningen ved overgangene i skolesystemet – blandt andet på grundlag af matematiske kompetencer.
 • NCUM har fokus på anvendelse af matematikdidaktisk viden til at imødegå børns og unges vanskeligheder ved læring af centrale matematiske begreber.
 • NCUM har fokus på at integrere digitale teknologier i matematikundervisningen, som middel til at styrke elevernes matematiklæring, og som mål i forhold udvikling af kompetence til anvendelse af relevante it-værktøjer i matematisk virksomhed.
 • NCUM ønsker at bidrage til, at alle børn og unge uanset baggrund og forudsætninger, får de bedst mulige betingelser for matematiklæring og for at indgå aktivt i et relevant læringsmiljø.


"Engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en samarbejdende kultur."

NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning

Nyt fra NCUM

04.10.2021 | Nyheder

Overblik over danske matematikdidaktiske ph.d.-projekter

En del af NCUM's opgave er at samle og skabe overblik over matematikdidaktisk forskning i Danmark. I dag lanceres den første del af dette arbejde.

03.09.2021 | Nyheder

Tilmelding er åben: NCUM Konference 2021

Konferencen afholdes d. 22. november på VIA, Aarhus. Se program og tilmeld dig her

Tilmeld NCUM-nyhedsmail