Algebra i gymnasiet

Problemerne med algebra

Resultater fra screeningstests i grundforløbet viser, at mange elever har alvorlige udfordringer med elementær algebra, når de begynder i gymnasiet. Afgangsprøverne samt resultater fra matematikvejlederes arbejde viser, at op mod en tredjedel af eleverne fortsat har udfordringer med algebra ved afslutningen af deres gymnasiale uddannelse. Derfor er det vigtigt, at man som matematiklærer er opmærksom på, hvornår og hvordan algebra indgår som forudsætning og en del af elevernes læring på gymnasialt niveau, hvordan dette kan udgøre en hindring for elevernes læring af algebra og ikke mindst andre emner, samt hvad der kan gøres i den daglige undervisning for at overkomme disse udfordringer. Sigtet med dette tema er at belyse problemfeltet ud fra matematikdidaktisk forskning og på en måde, der kan give grundlag for udvikling af undervisningspraksis.

Det beskæftiger temaet sig med

De gymnasiale læreplaner afspejler tydeligt algebras essentielle rolle i matematikundervisningen. På alle retninger (HTX, HHX, STX, EUX og HF) og niveauer er, at det er en del af mindstekravene, at eleven skal kunne ”udøve basal algebraisk manipulation”. Elevernes algebraiske kunnen er afgørende for deres arbejde inden for de fleste emner af gymnasiematematikken. I dette tema vil vi derfor beskæftige os med algebra i gymnasiet. Vi behandler emner som kendte overgangsproblemer, algebra som gymnasiematematikkens sprog, lighedstegnet og ligningsløsningen og giver taltricks og undervisningsdesign til gymnasielæreren.


Del tema Print