Videoer dagtilbud

Her finder du forskellige videoer med børn og pædagoger i daginstitutioner, der er i gang med aktiviteter og samtaler, der kan styrke børns udvikling af matematisk opmærksomhed. Filmene giver inspiration til at arbejde med matematisk opmærksomhed med afsæt i leg, hverdagens rutiner, oplevelser og børns nysgerrighed. I videoen til højre fortæller ekspertgruppeleder for dag- og fritidstilbud Heidi Kristiansen om, hvad NCUMs temaer for dagtilbud kan bruges til. 


Mission Matematik

Velkommen til Mission Matematik! Med Mission Matematik vil vi sætte fokus på, hvordan situationer fra hverdagen med børn kan beriges, så de styrker børns matematiske opmærksomhed.

Der gemmer sig nemlig matematik i meget, vi måske ikke lige lægger mærke til i dagligdagen - både inde og ude.  I videoen ’Matematik på legepladsen’ følger vi børn og pædagoger, der leger med sand, sten, blade og blomster fra naturen, og vi fremhæver, hvordan situationerne giver mulighed for, at børn udvikler matematisk opmærksomhed.

I videoen får du som pædagog også en introduktion til, hvad matematisk opmærksomhed egentlig er, hvorfor det er værdifuldt at hjælpe børn med at få øje på matematikken i hverdagen, og ideer til, hvordan du kan tale med børn om mønstre, former, antal og meget mere. 


Videoer tilknyttet temaet at tælle

Tælling i børnehaven

Filmen viser to aktiviteter og to hverdagssituationer fra en børnehave, der kan styrke børns matematiske opmærksomhed inden for især talforståelse og det at tælle.

Se mere her

Heidi Kristiansen fra NCUM’s ekspertgruppe for dag- og fritidstilbud og Helle Kari Nielsen fra Børnehuset Kongehøjen i Roskilde folder aktiviteternes og situationernes muligheder ud.

Tælling med en voksen

Filmen viser et barn på ca. 5 år, der tæller sammen med en voksen.

Se mere her

Filmen illustrerer centrale principper knyttet til det at tælle. 

Introduktion til værksteder

Filmen viser en pædagog, der introducerer tælleværksteder til en gruppe børn på ca. 5 år.

Se mere her

Filmen kan give inspiration til, hvordan du selv kan sætte aktiviteter i gang, og hvad aktiviteterne kan bestå af, når fokus er børns forståelse af tal og det at tælle.


Videoer tilknyttet temaet om matematik og sprog

Tælle på fingre

Se video om, hvordan du kan tale med børn om at tælle. 

Se mere her

I denne film ser vi et barn, som har tabt nogle tænder. Én er faldet ud, én er kommet frem igen, én er en såkaldt ‘rokketand’. Hvad der skal tælles med på spørgsmålet om, hvor mange tænder hun har tabt, bliver således et ikke-trivielt spørgsmål.

Mette Bjerre fra NCUM’s ekspertgruppe fortæller, hvordan vi kan støtte børn i at bruge tal til  fortælle om noget, de har oplevet - her at tabe tænder.

Til overvejelse i teamet

 • Hvilke spørgsmål ville I have stillet Lise, hvis hun kom til jer for at vise sine rokketænder?
 • Hvilke ideer giver filmen jer til at gribe hverdagssituationer og få samtaler med børn, som kan udvikle deres matematiske opmærksomhed?
 • Hvordan kan I styrke jeres relationer til det enkelte barn gennem samtaler, der indeholder elementer af matematisk opmærksomhed

At sortere

I denne video finder og grupperer børn sten i forskellige størrelser, vægt og former.

Se mere her

Se flere videoer om børn og matematik her Matematikksenteret

Legebaseret læring

Se video hvor børn lære at tælle perler 

Se mere her

Ingen modsætning mellem leg og læring

Forskningen argumenterer for, at der ikke er en modsætning mellem leg og læring, og foreslår måder som pædagoger kan bruge legen til at give næring til læringsprocesser i matematik. Direkte instruktion er derfor ødelæggende for børns læring, og pædagogen må balancere mellem sine egne bidrag og børnenes deltagelse. Af denne grund kræves det, at den voksne er opmærksom på, hvordan hun kan respondere på børnenes bidrag, perspektiver og idéer. Der argumenteres også for, at det er de voksne, som må finde veje til at introducere nye idéer og muligheder i børnenes leg, uden man begrænser børnenes handlingsrum og leg. (Kilde 3)

Det vil sige, at pædagogen kan komme med forslag, men at det står børnene frit at afgøre, om de vil følge forslaget eller ikke, om dette er noget, de er interesserede i eller ej. Legeresponderende undervisning er på denne måde ikke udelukkende et initiativ til leg fra børnene med håb om, at noget læring skal ske. Det er heller ikke pædagogstyret instruktion, der pakkes ind i leg. Derimod har denne tilgang til leg som fokus at opretholde børnenes leg og eget initiativ. Dette sker ved at respondere konstruktivt på børnenes leg og initiere nye idéer og derved matematisere legen på dennes og børnenes præmisser.

Undervise uden at ændre legen til 'ikke-leg'

Det handler om at tage udgangspunkt i børnenes legeverden, deres tanker og idéer, for at forstå det, som sker i deres leg. Eller sagt på en anden måde: at forstå og give mulighed for, at børns udvikling i børnehaven forudsætter, at pædagogerne ved, hvordan de kan undervise i leg uden at ændre legen til 'ikke-leg'.

Den matematiske samtale i eksemplet ovenfor er således en samtale mellem børn og pædagogen, hvor pædagogen er responderende til børnenes leg og bidrag til samtalen. Således kan man opnå muligheder for at matematisere børnenes erfaringer og udfordringer i legen. Det matematiske sprog kan introduceres som et værktøj til at løse problemer og lære mere om, hvordan ting hænger sammen.

Kanter og hjørner

I denne video udforsker en dreng, hvilke former han kan lave, og hvor mange kanter og sider, der opstår af det.

Se mere her

I denne film ser vi et barn, Eystein, der leger med modellervoks. Eystein forsøger at skære en trekant, så han kan lave et grantræ. Det udvikler sig til en udforskning af kanter og hjørner i mangesidede figurer.

Til overvejelse i teamet

 • Giv et bud på, hvorfor Eystein mener figuren har først 5 hjørner, så 7 hjørner, så 9 hjørner og til sidst 11 hjørner.
 • Hvilke spørgsmål kan man stille Eystein nu for at fortsætte samtalen om figurer med kanter?
 • Hvordan kan man bringe de matematiske begreber trekant, firkant, femkant osv. i spil i den fortsatte leg med Eystein?

Videoer tilknyttet teamet talforståelse

Alt det, der kan tælles

Vi besøger Børnehuset Kongehøjen, hvor der tælles meget og forskelligt. Få ideer til at tælle med børn her.

Se mere her

Aktiviteter med at tælle

Vi gennemgår her forskellige aktiviteter i børnehaven, der styrker børns matematiske opmærksomhed.og hjælper dem med at blive bedre til at tælle.

Se mere her

Forskning om leg

Forskning viser, at børn lærer matematik gennem leg, og at der ikke er eller bør være en modsætning mellem leg og læring. Der kan være forskellige tilgange til leg med matematik, legen kan trækkes ind i matematikken, men matematikken kan også trækkes ind i legen. Se eksempler på lege, der inddrager matematik og børns begyndende matematiske opmærksomhed.

Det handler først og fremmest om som pædagog at blive bevidst om at tage det matematiske sprog i brug i mødet med børnene, i deres leg og i planlagte matematikaktiviteter.

Forskning, der beskriver børns tidlige læring af matematik, arbejder med at matematisere børns leg, fordi børn lærer i leg og gennem leg. Dette kan ske på to forskellige måder. Den ene måde er, når man planlægger en matematikaktivitet med børn, som indeholder leg på forskellige måder. I den anden er det barnets leg, som er udgangspunktet. (Kilde 1)

At matematisere vil sige at bruge matematiske begreber og sammenhænge for at beskrive en situation eller løse et opstået problem. 

Talværksteder

At lave tælleværksteder for børn giver anledning til at tælle på mange måder. Få ideer til aktivitetier i matematikværkstedet her.

Se mere her

Talbegrebet er det allervigtigste matematiske begreb, som børn skal udvikle forståelse for. Det er et omfattende begreb, som består af mange dele. I dagtilbud handler det om at forstå de mundtlige talord og senere de skriftlige. Læs om børns udvikling af talforståelse, og om de syv situationer, hvor talordene får forskellig betydning.

For børn i dagtilbud drejer det sig først om at udvikle en forståelse for de mundtlige talord og det 'at tælle.' Senere i dagtilbuddet drejer det sig, om hvordan vi skriver tal, herunder det talsystem vi bruger, når vi skriver tal med to eller flere cifre.

Se også tema om 'At tælle'


Video tilknyttet til temaet måling

Måling af længder

Hvor lange er solsikker i forhold til børnene? Hvordan kan vi måle forskellige længder i uderummet- sammen med børn? Få ideer her. 

Se mere her

Filmen viser en gruppe børn, der sammen med en pædagog måler længden på deres solsikker ved at bruge deres kroppe. Filmen viser, hvordan en målingsaktivitet giver mulighed for at udforske forskellige måleredskaber og sammenligne længder.

Til overvejelse i teamet

 • Hvordan søger pædagogen at ”oversætte” det matematiske begreb at måle til sprogudtryk, som børnene kender til?
 • Hvordan vil I arbejde med at støtte børnenes udvikling af matematisk sprog?
 • Hvilke situationer i hverdagen kan I naturligt bruge til at give børn erfaringer med måling?

Tal mønstre med børn

Malte bliver optaget af solsikkens mønster. Tal med børn om mange forskellige mønstre, som styrker deres matematiske opmærksomhed. 

Se mere her

Det er vigtigt at tale med børn om, hvad måling er, og hvad man gør, når man måler noget. Få indblik i temaet om måling her: Måling | Dagtilbud (matematikdidaktik.dk)


Videoer tilknyttet temaet om matematisk opmærksomhed i daginstitutioner

Hvordan kan du tale med børn om hverdagsmatematik?

Filmen viser, hvordan forskellige situationer fra hverdagen i en daginstitution kan blive udgangspunkt for en matematisk samtale med børn.

Se mere her

Matematisk opmærksomhed skabes og udvikles gennem dialog mellem børn og voksne, der hvor den voksne griber muligheder, der opstår i leg, hverdagssituationer, rutinesituationer og planlagte aktiviteter. Denne film viser, hvordan de voksne benytter de muligheder, der opstår, til at have matematiske samtaler med børnene - samtaler, der vægtlægger det matematiske i de situationer, der opstår.

Mette Bjerre og Martin Carlsen fra NCUM’s ekspertgruppe for dag- og fritidstilbud folder situationerne ud og fortæller om, hvad matematisk opmærksomhed er.

Til overvejelse i teamet

 • Hvilke situationer i filmen kan I genkende fra jeres hverdag med børn?
 • Hvilke pointer om matematisk opmærksomhed hæftede I jer især ved?
 • Hvilken situationer og rutiner fra hverdagen inspirerer det jer til selv at gribe for at støtte børns udvikling af sprog og matematisk opmærksomhed?

Muligheder for matematisk samtale med børn

Filmen viser, hvordan forskellige situationer fra hverdagen i en daginstitution kan blive udgangspunkt for en matematisk samtale med børn. 

Se mere her

Matematisk opmærksomhed skabes og udvikles gennem dialog mellem børn og voksne, der hvor den voksne griber muligheder, der opstår i leg, hverdagssituasioner, rutinesituationer og planlagte aktiviteter. Denne film viser, hvordan de voksne benytter de muligheder, der opstår, til at have matematiske samtaler med børnene - samtaler, der vægtlægger det matematiske i de situationer, der opstår.

Mette Bjerre og Martin Carlsen fra NCUM’s ekspertgruppe for dag- og fritidstilbud folder situationerne ud og fortæller om, hvad matematisk opmærksomhed er.

Til overvejelse i teamet

 • Hvilke situationer i filmen kan I genkende fra jeres hverdag med børn?
 • Hvilke pointer om matematisk opmærksomhed hæftede I jer især ved?
 • Hvilken situationer og rutinerfra hverdagen inspirerer det jer til selv at gribe for at støtte børns udvikling af sprog og matematisk opmærksomhed?

Matematisk opmærksomhed ved professor Bent Lindhardt

Lyt med, når professor Bent Lindhardt på baggrund af mange års forskning fortæller om betydningen af matematisk opmærksomhed i dagtilbud.


Interviews og voxpops fra konference om matematisk opmærksomhed

NCUMs ekspertgruppemedlem om matematisk opmærksomhed

Birgitte Hansen er medlem af NCUMs ekspertgruppe og forsker i matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen. 

Fri leg

Trampe tal og mønstre med mælkelåg. Der var fri leg for voksne for at få ideer til at lave matematiske aktiviteter med børn. Se med her.

Tværfaglige drøftelser

Følg med i, hvad der blev drøftet i debatgrupper om arbejdet med matematisk opmærksomhed i dagtilbud. 

Det siger pædagogisk konsulent

Vi spørger en pædagogisk konsulent om, hvorfor matematisk opmærksomhed er vigtigt at fokusere på.

Det siger matematikvejleder

Vi spørger en matematikvejleder om, hvorfor det er centralt at arbejde med matematisk opmærksomhed i dagtilbud. 

Det siger faglig konsulent

Hvordan kan man styrke faglighed i dagtilbud? Det spørger vi en faglig konsulent om på NCUMs konference om matematisk opmærksomhed i dagtilbud.

Det siger dagtilbudsleder

Hvad kan man tage med sig som leder i et dagtilbud ved at deltage i NCUMs konference om matematisk opmærksomhed? Lyt med her.

Det siger pædagog

Vi taler med en pædagog om grunden til at deltage i NCUMs konference om matematisk opmærksomhed.

Del tema Print