Introkursus målrettet nye erhvervsskolelærere skal løfte matematikundervisningen

I efteråret 2022 kom en ekspertgruppe med fokus på matematik med en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke matematikfaget på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser. Én af disse anbefalinger var blandt andet at styrke erhvervsskolelæreres undervisningskompetencer. Fra september 2023 tilbydes nu et introkursus for nye matematiklærere på erhvervsuddannelserne. Det bliver initieret som pilotprojekt og skal klæde nye og nyere erhvervsskolelærere på til at undervise i faget matematik. Vi taler med fagkonsulent, kursusudvikler og kommende underviser på introkurset, Flemming Kastbjerg fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om formål og baggrund for introkursus.

Der er en del udfordringer forbundet med at være ny erhvervskolelærer og undervise i matematik, fortæller faglærer Flemming Kastbjerg, som til daglig underviser på TECHCOLLEGE i Aalborg og arbejder som fagkonsulent i STUK: "Hvis vi skal liste nogle af de problemer, der gør sig gældende på erhvervsskoleområdet, så er undervisningen udfordret af, at der ikke findes en egentlig uddannelse for erhvervsskolelærere, og der ingen formelle krav er til grundfagslærernes matematikfaglige eller matematikdidaktiske uddannelse. Samtidig gælder der særlige regler og bekendtgørelser for de mange erhvervsskoleuddannelser, der udbydes, ligesom krav til prøver er meget forskellige. Herudover er der ikke fastlagt pensum, og der er ikke udviklet undervisningsmateriale, som lærere kan støtte sig til. I en klasse, der modtager matematikundervisning, sidder der ofte elever fra vidt forskellige uddannelsesretninger; fra smede-, landbrug- til frisørelever. Det skaber forvirring og udfordrer navnlig nye erhvervsskolelærere."

Introkurset, som tilbydes to gange fra september til oktober 2023 og afholdes i hhv. Roskilde og Århus, skal netop skabe overblik over regler, bekendtgørelser og love på erhvervsskoleområdet. Desuden skal kurset give undervisningsinspiration og højne fokus på didaktiske perspektiver i matematikundervisningen. Målet med kurset er, lærerne skal føle sig bedre klædt på til at undervise i matematikfaget.

Baggrunden for udvikling af det såkaldte introkursus bygger på en række anbefalinger fra Børne- og Undervisningsministeriets rapport "Fælles udvikling af matematik" fra 2022. Her understreges behovet for at udvikle erhvervsskolelæreres undervisningskompetencer via forskellige tiltag, som samlet kan løfte det didaktiske niveau af matematikundervisningen på landets erhvervsskoler. 

Fagdidaktisk inspiration

At det netop er inspiration til indholdet i matematikundervisningen, der efterspørges, er noget Flemming Kastbjerg gennem 18 års undervisningserfaring og dialog med kolleger har erfaret: "Jeg bliver tit spurgt, om der er et sted, lærere kan gå hen og få inspiration til undervisningen. Typisk overtager en ny erhvervsskolelærer en tidligere lærers undervisningsmateriale, men det er meget tilfældigt, hvad undervisningen fokuserer på, hvad eleverne gennemgår på klassen, hvor fagspecifik undervisningen er, og om den i det hele taget også giver elever introduktion til mere almendidaktiske perspektiver på matematikfaget. Det taler vi om på kurset, og her får lærere også ideer til inspiration til matematikundervisningen - via henvisning til fx emu.dk og www.matematikdidatik.dk". 

Ved at henvise til videnscentre og læringsportaler vil introkurset bringe fokus på almendidaktiske problemstillinger, som Flemming Kastbjerg anser for centralt, fordi det kan løfte matematikundervisningen og medvirke til at højne kvaliteten af undervisningen, så den rækker videre ud end det enkelte værkstedsfag. Det er vigtigt for at vise matematikkens mange muligheder og skabe interesse blandt elever for at læse videre efter endt erhvervsuddannelse, forklarer Flemming Kastbjerg. Noget, som anbefalingerne i Børne- og Undervisningsministeriets rapport "Fælles udvikling af matematik" fra 2022 også fremhæver.

Behov for faglige netværk

Introkurset kan imidlertid også bidrage til, at der kan dannes grundlag for etablering af faglige netværk, som er en mangelvare netop på erhvervsskoleområdet, pointerer Flemming Kastbjerg. Han håber, deltagerne på introkurset derfor også kan bruge tiden på at skabe dialog, udveksle erfaringer og etablere relationer til hinanden. En kontakt, der kan styrkes via andre faglige arrangementer og konferencer, som fx NCUMs kommende konference "Hvad gør vi ved matematikken på EUD/EUX?". Målet med konferencen er netop at invitere til inspiration, sparring og udvikling af matematikundervisningen på erhvervsskoleuddannelserne.

I NCUM ser centerleder Morten Blomhøj positivt på initiativ om introkursus:  

"Det er glædeligt, at ministeriet nu følger op på anbefalingen fra ekspertgruppen om matematikdidaktisk kompetenceudvikling for matematikundervisere på erhvervsuddannelserne. Ved NCUMs debatmøder om ekspertgruppens rapport ”Fælles udvikling af matematik” er behovet for en indsats på dette område netop blevet fremhævet. Det er et godt første skridt på vejen, at der nu afholdes kursus for nye og nyere EUD/EUX undervisere i matematik. Ved en sådan aktivitet kan NCUMs temaer til erhvervsuddannelsesområdet blive introduceret for nye undervisere, og der kan skabes opmærksomhed om NCUMs netværk og konferencer for EUD-lærere.

Det er en del af NCUMs strategi at skabe mulighed for forskningsbaseret og praksisrettet kompetenceudvikling for matematikundervisere på EUD-området gennem samarbejde med nogle af de større fonde. Det er en forudsætning for kompetenceudvikling for EUD-lærere i større skala."