NCUMs debatmøde gav nye ideer til forbedring af matematikundervisningen


Hvilke indsatser er vigtigst at prioritere, når matematikundervisningen i Danmark skal forbedres? Hvor skal der særligt sættes ind? Og hvordan kan NCUM understøtte arbejdet?

Spørgsmål som disse dannede rammen om det første debatmøde, som NCUM står bag med afsæt i Børne- og Undervisningsministeriets rapport "Fælles udvikling af matematik. I rapporten rejses en lang række anbefalinger til, hvordan matematikundervisningen i Danmark kan forbedres.

Målet med debatmødet på DPU d. 8. dec. 2022 var at drøfte nogle af rapportens mange anbefalinger og komme med konkrete bud på, hvordan NCUM kan understøtte arbejdet for en bedre landsdækkende matematematikundervisning.

Mødet blev modereret af centerleder i NCUM, Morten Blomhøj og indledt af paneloplæg med forskellige vinkler på ministeriets rapport. Charlotte Krog Skott, medlem af ministeriets ekspertgruppe og lektor på Professionshøjskolen Absalon fortalte om arbejdet med udvikling af rapporten. Carl Winsløw, medlem af NCUMs ekspertgruppe og professor på Københavns Universitet forholdt sig særligt til forhold i grundskolen og læreplaner, mens gymnasielærer og vejleder Lone Møller fra Roskilde Gymnasium, delagtiggjorde forsamlingen i, hvilke udfordringer matematikundervisningen i gymnasiet står overfor. Steen Markvorsen professor på DTU Compute fokuserede sit oplæg på yderligere behov for nytænkning ift. teknologiske redskabers rolle i matematikfaget. Herefter var det tid til debat og ideudvikling i forhold til, hvordan NCUM kan træde ind for at forbedre matematikundervisningen på baggrund af hovedkonklusionerne i rapporten.

Og forslagene var mange og alsidige. Nogle kan realiseres af NCUM, mens andre kræver samarbejder og politiske initiativer.

På grundskoleområdet blev der rejst forslag om behovet for at styrke fagligheden blandt lærere bl.a. gennem bedre uddannelse og efteruddannelsesforløb, som NCUM kan udvikle. Også læreplaner blev diskuteret. Det gjaldt behovet for større klarhed og flere konkrete værktøjer til at evaluere, om mål nås, samt behovet for at udvikle bedre lærematerialer. Forslag gik på, at NCUM sætter fokus på behovet for præcisering af læreplaner og evaluering af mål. Et andet forslag ift. grundskoler handlede om, at NCUM kan være med til at afprøve nye læreplanstiltag som forsøgsordning via udviklingsprojekter med følgeforskning.

På gymnasieområdet blev det foreslået, at NCUM udvikler uddannelsesforløb med et øget didaktisk fokus målrettet gymnasielærere. Et tiltag kunne være at NCUM arbejder på at genrejse uddannelsen i matematikdidaktik for gymnasielærere, som tidligere er blevet udbudt på RUC. Det blev også foreslået, at NCUM kan igangsætte debat om behovet for differentiering i matematikundervisningen på B-niveau i gymnasiet. Et gennemført B-niveau har nemlig tæt sammenhæng med senere livsindkomst, ligesom 80 % af de videregående uddannelser kræver matematik på B-niveau. Samtidig skal der foregå en bedre vejledning af de unge, hvor NCUM også kan komme på banen.

Flere af de rejste problemstillinger bliver behandlet i NCUMs kommende temaer. NCUMs arbejde for ministeriet med udvikling af en national strategi for tal & algebra blev nævnt som et initiativ, der kommer med konkrete anbefalinger og ideer til, hvordan man kan styrke sammenhæng og progression inden for dette vigtige område af matematikken. Det blev desuden fremhævet, at navnlig NCUMs matematikløft, som er et forslag til systematisk, praksisrettet kompetenceudvikling for pædagoger og lærere med fokus på de strukturelle overgange i systemet, kan være med til at forbedre matematikundervisningen i Danmark. Et langsigtet og vidtrækkende projekt, som NCUM pt. arbejder på at rejse fondsmidler til.

Næste debatmøde foregår i Odense d. 23/1 fra 16:30 – 18:30.

Se mere om rækken af debatmøder og tilmeld dig via nedenstående link.

Nærmere info følger om virtuelt debatmøde samt debatmøder i Aalborg og Aarhus.