Matematikkens Dag bygger nu bro mellem grundskole og gymnasiale uddannelser

I 2021 vil Matematikkens Dag i uge 46 ikke alene være forbeholdt grundskoler. I år kan alle landets elever fra 0. klasse til 3. g være med. Det fælles tema er ’Forandringer’, og der er fokus på, at lærere kan få indsigt og inspiration fra materialerne på tværs af grundskole og ungdomsuddannelser.

Matematikkens Dag i grundskolen

Siden 2009 har elever fra 0.-10. klassetrin kunnet deltage i Matematikkens Dag under forskellige temaer arrangeret af Danmarks Matematiklærerforening. I forbindelse med Matematikkens Dag udgives en bog med undervisningsmaterialer, som kan anvendes i undervisningen året rundt, i emneuger eller på selve dagen, der altid er torsdag i uge 46, for skoler der vælger at ’fejre’ Matematikkens Dag.

Skolerne og lærerne afgør selv, hvordan dagen skal afholdes. Nogle skoler afholder det separat på indskolingstrinnet, mellemtrinnet og udskolingstrinnet. Andre skoler vælger at indlægge sociale elementer i dagen også, så elever på tværs af årgange og trin er sammen omkring dagens emne.

Matematikkens Dag på STX, HF, HTX og HHX

I 2021 udvikles der som noget nyt også materialer til de gymnasiale uddannelser. Danmarks Matematiklærerforening, Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening, Matematiklærerforening for HTX og Matematiklærerforeningen har nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet sammen om at skabe en Matematikkens Dag, der går fra 0. klasse til 3.g.

Det nye er, at der udvikles materialer til STX, HF, HTX og HHX. Materialerne er udarbejdet af lærere fra HHX, HTX og STX/HF og med et tydeligt afsæt i de forskellige uddannelsers profiler. Men først og fremmest er materialerne tænkt som inspiration, og den enkelte lærer kan vælge de materialer, der synes mest relevante for klasserne.

Torsdag i uge 46 vil for langt de fleste gymnasier være en dag, hvor studieretningsklasserne lige er begyndt, og man ville dermed kunne bruge dagen som én ud af flere forskellige aktiviteter i forbindelse med opstart på studieretningerne. Det kan fx organiseres som en studieretningsdag på tværs af de tre årgange inden for samme studieretning. Men det kan også blot være en aktivitet i en enkelt klasse på dagen, en anden dag eller i forbindelse med en projektuge. Materialerne er opbygget således, at der som minimum er materialer til en halv dags arbejde for eleverne, og at læreren kan udvide og tilpasse det derfra.

Gymnasielærere, der er medlem af en af de tre matematiklærerforeninger ved de gymnasiale uddannelser, vil i slutningen af august modtage materialet til Matematikkens Dag.

Både grundskolelærere og lærere på de gymnasiale uddannelser får mulighed for at se de materialer, der produceres til hhv. grundskole og gymnasialt niveau. Og på konferencerne (se faktaboks), der afholdes som optakt til Matematikkens Dag, vil både grundskole- og gymnasielærere blive præsenteret for begge materialer, så sammenhænge og muligheder på tværs af grundskolen og de gymnasiale uddannelser bliver synlige.

Matematikkens Dag har fokus på overgange mellem grundskole og gymnasiale uddannelser

Et af formålene med at udbrede Matematikkens Dag til de gymnasiale uddannelser er at give mulighed for brobygning. Arbejdsgruppen har skabt mulighed for at Matematikkens Dag kan blive en måde at mødes elever og lærere på langs. Materialerne får en ensartet opbygning, så man som lærer hurtigt kan orientere sig og undervisningen kan fx differentieres ved at give dygtige elever i grundskolen mulighed for at arbejde med noget mere gymnasialt rettet stof eller de svageste elever i gymnasieregi kan hente inspiration og/eller materialer fra grundskolens materialebog.


FAKTA OM MATEMATIKKENS DAG 2021

TEMA: FORANDRINGER

Matematikkens Dag er mere end blot en ’dag’, men et helt forløb med følgende aktiviteter.

 • August 2021
  Bøger om temaet ’Forandringer’ udgives og udsendes. Bøgerne indeholder undervisningsmaterialer til inspiration eller direkte anvendelse af lærerne til forskellige klassetrin og med mulighed for differentiering.
  Forlaget Matematik udgiver bogen til grundskoler.
  Matematiklærerforeningens Bogsalg udgiver bogen til de gymnasiale uddannelser.
 • 8. oktober 2021
  Konference for grundskolelærere, hvor materialerne i bogen og tidligere erfaringer fra Matematikkens Dag præsenteres. Forfatterne afholder workshops om de enkelte kapitler i årets bog.
  En tilsvarende virtuel konference afholdes for gymnasielærere.
 • Uge 46: 18. november 2021 (torsdag i uge 46)
  Alle landets elever 0. klasse til 3.g kan deltage i Matematikkens Dag under temaet ”Forandringer”. De fleste skoler afholder Matematikkens Dag denne torsdag, men det kan også være andre dage og temaet kan fx også tages op i en emneuge.
 • 18. november 2021
  Matematikkonkurrence: I materialet indgår en konkurrence, som alle skoler kan deltage i. Deres bidrag indsendes kort tid efter Matematikkens Dag og et dommerpanel fra redaktionen udpeger vindere på alle klassetrin. Præmierne er et beløb til elevernes klassekasse.