Temaer på matematikdidaktik.dk
- redaktionelle retningslinjer

Temaerne på matematikdidaktik.dk er til dig, der er ønsker at blive inspireret til at videreudvikle din matematikundervisning og din viden om børns matematiske opmærksomhed på et forskningsbaseret grundlag. 


matematikdidaktik.dk er først og fremmest en matematikdidaktisk vidensbank for:

 • Matematiklærere og -vejledere i grundskole, gymnasie og erhvervsskole
 • Pædagoger i dagtilbud med interesse for matematik og børns matematiske opmærksomhed.

Temaerne på sitet behandler aktuelle og relevante temaer vedr. matematiklæring og -undervisning fra praksis og forskning. De giver indblik i matematikdidaktisk forskning, der kan danne grundlag for refleksion over udvikling af egen praksis både individuelt og sammen med kollegaer.

Temaerne skal først og fremmest åbne refleksionsrum for udvikling af praksis, og derfor vil teksterne ikke fremstå som opskrifter eller anvisninger til undervisning. Temaerne er skrevet til ovennævnte målgrupper, og det vil altid være tydeligt, hvilken målgruppe der er i fokus ved det enkelte tema.

Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM) udgiver matematikdidaktik.dk. Målet med NCUM's aktiviteter er at skabe engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en samarbejdende kultur om udvikling af praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelse.

Forfattere

De matematikdidaktiske temaer er udviklet i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere. NCUM's organisation består blandt andet af fem ekspertgrupper, der hver har en tilknytning til henholdsvis dagtilbud, grundskolen, gymnasie- og erhvervsuddannelserne, samt en tværgående gruppe. I ekspertgrupperne deltager undervisere fra professionshøjskoler og universiteter og pædagoger/lærere fra relevante uddannelser. Se NCUMs ekspertgrupper

Temaerne udvikles af og skrives som hovedregel i ekspertgrupperne i samarbejde med NCUMs redaktion. Ekspertgrupperne inddrager praktikere til review af teksterne og afprøvning af aktiviteter for at sikre relevans og kvalitet i valg af emner, fagligt niveau, udvælgelse af eksempler og tekstens udformning.

Redaktionelle retningslinjer

Alle, der er involverede i at skrive tekster til matematikdidaktik.dk, arbejder efter de samme redaktionelle retningslinjer.

Kildemateriale

Temaerne inddrager forskning, der er relevant for matematikundervisning og -læring, og evt. ny matematik, som er tilpasset det pågældende trin. Teksterne tager i reglen udgangspunkt i teorier, begreber og resultater fra forskning, som:

 1. har et potentiale til at hjælpe lærere og pædagoger med at reflektere over og udvikle deres praksis
 2. belyser problemstillinger, der er generelle eller centrale for udvikling af matematikundervisning eller praksis i dagtilbud.

Alle tekster baserer sig på centrale og relevante kilder, der findes som referencer i teksten. Og teksterne inddrager så vidt muligt eksempler fra praksis.

Kriterier for eksemplerne

De eksempler, der anvendes i temaerne, er valgt ud fra et eller flere af følgende kriterier:

 • De kan belyse relevante begreber og resultater fra forskning.
 • De er relevante og så vidt muligt belyst forskningsmæssigt.
 • De er eksemplariske i forhold til teori for undervisning eller læring af matematik, problemstillinger i praksis.
 • De lægger op til læserens eller fagteamets refleksioner i forhold til undervisningspraksis.

 

Formelle krav til tekster

 • Kildehenvisninger skrives i APA-style (7)
 • Er skrevet på dansk efter dansk retskrivning, fastlagt af Dansk Sprognævn.
 • Anvender traditionelt grammatisk komma inkl. startkomma.
 • Materialer på matematikdidaktik.dk er beskyttet efter lov om ophavsret og skal overholde databeskyttelseslovgivningen, hhv. Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Ønsker du at anvende indhold fra matematikdidaktik.dk?

For at fremme vores mål om at stille viden om matematikdidaktisk forskong til rådighed, må alle publicerede tekster på matematikdidaktik.dk anvendes og deles. Læs dog følgende  kriterier for anvendelse:

 • LINKS: Vi opfordrer til, at du linker til indhold på sitet, såfremt den sammenhæng, linkene placeres i, ikke strider mod god markedsføringsskik og anden dansk lovgivning.
 • CITATER: Du er velkommen til at citere materialer fra matematikdidaktik.dk, så længe dit formål ikke er kommercielt. Citaterne skal være i overensstemmelse med god citatskik, og materialerne forventes at indeholde en tydelig angivelse af forfatterens navn og link til det citerede materiale. Citatet skal være korrekt gengivet, så indholdet ikke forvanskes.
 • BRUG I UNDERVISNING: Tekster og materialer på matematikdidaktik.dk må gerne anvendes i undervisningssammenhænge, og de må ændres, bearbejdes og videreudvikles. Materialer må deles i faglige sammenhænge ved møder, præsentationer og på digitale medier. Der skal dog altid angives relevant kreditering af indholdet inkl. beskrivelse om evt. forandringer i materialet. 

Materialer fra matematikdidaktik.dk må ikke viderespredes i eget navn, og må ikke anvendes til kommercielle formål.

Hvis indhold i form af publicerede filer/dokumenter, video, lyd og billeder mv. ønskes brugt til andre formål end ovenstående, skal der indhentes tilladelse til dette. Kontakt den ansvarshavende redaktion for dette.

Ansvarshavende redaktion

Centerledelse: Morten Blomhøj og Charlotte Krog Skott
Kommunikationsansvarlig: Ditte Wolff-Jacobsen