NCUM's strategi

NCUM arbejder for  en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en kultur, der samarbejder om udvikling af praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelse.

Visionen for NCUM er

en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en kultur, der samarbejder om udvikling af praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelse.

Missionen med NCUM's initiativer er

at forbinde viden og mennesker fra forskning og praksis for at udvikle matematikundervisning fra dagtilbud til ungdomsuddannelser – lokalt, regionalt og nationalt.


Visioner i NCUM's fem søjler

NCUM har udarbejdet særskilte visioner for de fire uddannelsessøjler i NCUM's indsats og en vision som går på tværs af disse søjler.

Uddrag af de fem visioner

 1. Dagtilbud:
  ... Alle børn skal møde et pædagogisk læringsmiljø, hvor der er fokus på barnets begyndende matematiske opmærksomhed og grundlæggende matematiske dannelse...
 2. Grundskole:
  ... Matematiske ideer og begreber forbindes og bygger oven på hinanden, så eleverne kan lære matematik med forståelse og udvikle deres færdigheder og kompetencer...    
 3. Gymnasiale uddannelser:
  ... Arbejde på at styrke elevernes oplevelse og opfattelse af matematik som et videns- og virksomhedsfelt, hvor begrebsklarhed og ræsonnement er i højsæde...
 4. Erhvervsuddannelser:
  ... alle elever møder et praksisnært, helhedsorienteret og relevant matematikfag, der både gør eleven i stand til at løse konkrete matematiske problemstillinger inden for egen profession og samtidig bidrager med en almendannende og studieforberedende dimension...
 5. Udvikling af praksis på tværs af uddannelser:
  ... sammenhæng og progression i uddannelsessystemet fra praksis i dagtilbud og gennem matematikundervisningen i grundskolen og videre til de gymnasiale uddannelser eller til erhvervsuddannelserne. Det indebærer sammenhæng både i matematikfaglig og matematikdidaktisk betydning...     

Principper for NCUM's arbejde

 • NCUM har fokus på udvikling af pædagogers og læreres kompetencer for der igennem at bidrage til realisering af visionen.
 • NCUM bringer international og national forskning i spil som grundlag for udvikling af praksis under hensyntagen til eksisterende praksisser samt til pædagogers og læreres erfaringer, viden, og kompetencer.
 • NCUM fokuserer på udvikling af kulturer, der understøtter systematiske samarbejder mellem pædagoger og matematiklærere inden for og på tværs af de fire søjler.
 • NCUM ønsker gennem udviklings- og forskningsprojekter at skabe rammer for længerevarende samarbejde mellem pædagoger/lærere og forskere om udvikling af praksis.
 • NCUM sigter på at samarbejde bredt med matematikdidaktiske og andre relevante forskningsmiljøer ved alle professionshøjskoler og universiteter.
 • NCUM arbejder for at viden og tilgange fra matematik som videnskabsfag og matematikdidaktisk forskning bringes i samspil ved udvikling af praksis i hele systemet.
 • NCUM ønsker på matematikdidaktisk grundlag at rette særlig opmærksomhed på sammenhæng og progression i matematikundervisningen ved overgangene i skolesystemet – blandt andet på grundlag af matematiske kompetencer.
 • NCUM har fokus på anvendelse af matematikdidaktisk viden til at imødegå børns og unges vanskeligheder ved læring af centrale matematiske begreber.
 • NCUM har fokus på at integrere digitale teknologier i matematikundervisningen, som middel til at styrke elevernes matematiklæring, og som mål i forhold udvikling af kompetence til anvendelse af relevante it-værktøjer i matematisk virksomhed.
 • NCUM ønsker at bidrage til, at alle børn og unge uanset baggrund og forudsætninger, får de bedst mulige betingelser for matematiklæring og for at indgå aktivt i et relevant læringsmiljø.