NCUM's strategi

NCUM arbejder for  en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en kultur, der samarbejder om udvikling af praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelse.

Visionen for NCUM er

en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en kultur, der samarbejder om udvikling af praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelse.

Missionen med NCUM's initiativer er

at skabe samspil mellem pædagoger, lærere, undervisere og forskere om udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud og matematik­undervisning i grundskole og ungdomsuddannelse – lokalt, regionalt og nationalt.

Visioner i NCUM's fem søjler

NCUM har udarbejdet særskilte visioner for de fire uddannelsessøjler i NCUM's indsats og en vision som går på tværs af disse søjler.

Uddrag af de fem visioner

 1. Dagtilbud:
  ... Alle børn skal møde et pædagogisk læringsmiljø, hvor der er fokus på barnets begyndende matematiske opmærksomhed og grundlæggende matematiske dannelse...
 2. Grundskole:
  ... Matematiske ideer og begreber forbindes og bygger oven på hinanden, så eleverne kan lære matematik med forståelse og udvikle deres færdigheder og kompetencer...    
 3. Gymnasiale uddannelser:
  ... Arbejde på at styrke elevernes oplevelse og opfattelse af matematik som et videns- og virksomhedsfelt, hvor begrebsklarhed og ræsonnement er i højsæde...
 4. Erhvervsuddannelser:
  ... alle elever møder et praksisnært, helhedsorienteret og relevant matematikfag, der både gør eleven i stand til at løse konkrete matematiske problemstillinger inden for egen profession og samtidig bidrager med en almendannende og studieforberedende dimension...
 5. Udvikling af praksis på tværs af uddannelser:
  ... sammenhæng og progression i uddannelsessystemet fra praksis i dagtilbud og gennem matematikundervisningen i grundskolen og videre til de gymnasiale uddannelser eller til erhvervsuddannelserne. Det indebærer sammenhæng både i matematikfaglig og matematikdidaktisk betydning...     

Principper for NCUM's arbejde

 • NCUM har fokus på udvikling af pædagogers og læreres kompetencer for der igennem at bidrage til realisering af visionen.
 • NCUM bringer international og national forskning i spil som grundlag for udvikling af praksis under hensyntagen til eksisterende praksisser samt til pædagogers og læreres erfaringer, viden, og kompetencer.
 • NCUM fokuserer på udvikling af kulturer, der understøtter systematiske samarbejder mellem pædagoger og matematiklærere inden for og på tværs af de fire søjler.
 • NCUM ønsker gennem udviklings- og forskningsprojekter at skabe rammer for længerevarende samarbejde mellem pædagoger/lærere og forskere om udvikling af praksis.
 • NCUM sigter på at samarbejde bredt med matematikdidaktiske og andre relevante forskningsmiljøer ved alle professionshøjskoler og universiteter.
 • NCUM arbejder for at viden og tilgange fra matematik som videnskabsfag og matematikdidaktisk forskning bringes i samspil ved udvikling af praksis i hele systemet.
 • NCUM ønsker på matematikdidaktisk grundlag at rette særlig opmærksomhed på sammenhæng og progression i matematikundervisningen ved overgangene i skolesystemet – blandt andet på grundlag af matematiske kompetencer.
 • NCUM har fokus på anvendelse af matematikdidaktisk viden til at imødegå børns og unges vanskeligheder ved læring af centrale matematiske begreber.
 • NCUM har fokus på at integrere digitale teknologier i matematikundervisningen, som middel til at styrke elevernes matematiklæring, og som mål i forhold udvikling af kompetence til anvendelse af relevante it-værktøjer i matematisk virksomhed.
 • NCUM ønsker at bidrage til, at alle børn og unge uanset baggrund og forudsætninger, får de bedst mulige betingelser for matematiklæring og for at indgå aktivt i et relevant læringsmiljø.

NCUMs grundfortælling

Matematikundervisningen er én af kerneopgaverne i det danske uddannelsessystem. Gode matematikkompetencer er et nødvendigt grundlag for et velfungerende samfund, et innovativt erhvervsliv og et stærkt demokrati.

Desværre bliver mange danske børn og unge ikke så dygtige til matematik, som de kunne, eller som det er ambitionen i læseplanerne. For mange mister interessen for matematik, og nogle udvikler ligefrem modstand eller endda angst i forhold til faget. Det hæmmer den enkeltes muligheder for uddannelse, job og deltagelse i samfundslivet, og det udfordrer uddannelsessystemet og skaber problemer med arbejdsudbud i mange erhverv. Det gælder især inden for STEM-området, der er afgørende for den samfundsmæssige udvikling og for indsatsen over for globale udfordringer inden for fx sundhed og klima, men også inden for det merkantile område.

Det kræver samarbejde mellem praktikere og forskere, mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner at udvikle matematikundervisningen, så den i højere grad lever op til målsætningerne, behovet for matematisk kompetence, og så den bidrager til forståelse af matematikkens samfundsmæssige betydning. 

Som nationalt center er det NCUMs betroede opgave at bidrage til en sådan udvikling. Vores vision er en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en kultur, der samarbejder om udvikling af praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelser.

Vi arbejder med afsæt i forskning på at realisere visionen ved at skabe samspil mellem pædagoger, lærere, undervisere og forskere om udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud og matematikundervisning i grundskole og ungdomsuddannelse.

Sigtet med NCUMs formidling og øvrige aktiviteter er derfor, at dem, der arbejder professionelt med matematikundervisning eller matematisk opmærksomhed, skal have adgang til relevant forskning og støtte til at udnytte den i deres praksis. Viden og værktøjer fra matematikdidaktisk forskning skal gøres tilgængelig for praktikere, der søger viden, inspiration til refleksion og eksempler på god praksis. Til støtte for realisering af visionen samler vi alt dette på vores digitale platform: www.matematikdidaktik.dk.

Vi hjælper anvendelsen af vores formidling til udvikling af praksis på vej via aktiviteter i faglige netværk, der giver praktikere mulighed for erfaringsudveksling, gensidig inspiration og samspil med forskere.